„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania "Szlakiem Granitu".


Stopka


                                                             Załącznik do uchwały Nr 8/2008

  STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” Rozdział IPostanowienia Ogólne 

§ 1 

1. Stowarzyszanie Lokalna Grupa Działania  „Szlakiem Granitu”, zwane

 zwane dalej     „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób     

      prawnych i fizycznych o celach nie zarobkowych, mającym na celu:

     1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów gmin Dobromierz,
          Kostomłoty, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Świdnica, Udanin i Żarów;

     2)  aktywizowanie ludności wiejskiej gmin wymienionych w pkt. 1;

     3)  realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez Lokalną Grupę
          Działania (LGD). ”

2. Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest rozwój obszarów  określonych w ust.1 pkt.1. 

    poprzez wspieranie działań na rzecz realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

    (PROW)  2007-2013, w tym  zastosowanie nowych technologii oraz ochrony, promocji               

     i właściwego wykorzystania środowiska naturalnego, krajobrazu, zasobów historyczno - 

     kulturowych dla potrzeb zrównoważonego rozwoju.

 3. Realizacja celu, o którym mowa w ust.2 dla obszarów gmin  Dobromierz, Kostomłoty,    

     Jaworzyna Śląska, Strzegom, Świdnica, Udanin i Żarów;  następować będzie poprzez:

    1)  opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR);

    2)  wspieranie działań na rzecz realizacji wypracowanej LSR;

    3)  promocję;

    4)  mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w realizacji Lokalnej Strategii  

         Rozwoju   

    5)  upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności.

 § 2

  1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Udanin  2. Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, kieruje pracami   

    organizacyjnymi i przygotowawczymi.       

3. Stowarzyszenie może używać pieczęci, loga zgodnie ze wzorem określonym w  uchwale Zarządu  

    oraz właściwymi przepisami

 § 3 

 Nadzór nad działalnością stowarzyszenia sprawuje Marszalek Województwa Dolnośląskiego. 

     § 4 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo                              

o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) ustawy z 7 marca 2007 ro wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego   na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U Nr 64, poz. 427)  rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz. U. UE L 277 z 21.10.2005, str.1), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  

 § 5 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 § 6

 1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Stowarzyszenie w zakresie niezbędnym dla realizacji swoich celów statutowych może prowadzić           działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

§ 7 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

Rozdział IIZasady działania Stowarzyszenia § 8 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie i finansowanie:
    a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i edukacyjnym, w tym      

         seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów;
    b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza  

         promocji regionu i jego tożsamości kulturowej;
    c) działalności promocyjnej, informacyjnej  i poligraficznej;
    d) przedsięwzięć o charakterze popularnonaukowym związanych z zasobami obszaru,             

         którym mowa § 1 ust.1;
    e) przedsięwzięć związanych z ochroną i zachowaniem miejsc i obiektów dziedzictwa  

         kulturowego, miejsc pamięci narodowej i innych o znaczącej wartości dla obszaru,             

         o którym mowa § 1 ust.1;
     f) przedsięwzięć wspierających ochronę, zachowanie, właściwe korzystanie i promocję

         środowiska naturalnego dla obszaru o którym mowa § 1 ust.1;

2) wspieranie twórczości regionalnej, lokalnej i sztuki kulinarnej;

3) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów  inwestycyjnych 

     związanych z realizacją LSR,  wspieranie działań przedsiębiorców na  obszarach wiejskich,           

     o których mowa w § 1 ust.1. w zakresie celów związanych z rozwojem turystyki, promowaniem 

     produktów lokalnych i rozwojem nowych technologii;

4) wspieranie działalności związanej z organizacją imprez turystycznych, sportowo-rekreacyjnych    

     i kulturalnych o znaczeniu ponad lokalnym, przedsięwzięć związanych z lokalną działalnością  

     sportową, turystyczną i rekreacyjną szczególnie skierowaną do dzieci młodzieży;

5) podejmowanie działań mających na celu nawiązanie współpracy z krajowymi                                 

     i międzynarodowymi instytucjami w zakresie osiągania celu określonego w § 1 ust.3;

6) współpracę w ramach sieci instytucji na poziomie krajowym i międzynarodowym;

7) prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji LSR według ogólnych zasad

     określonych w odrębnych przepisach.

8) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach Programu Rozwoju 

    Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (PROW 2007- 2013).

9)Swoje cele Stowarzyszenie realizuje również poprzez:

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 8899Z,

Działalność agentów i pośredników turystycznych PKD 7911,

Działalność agentów turystycznych PKD 7911A,

Działalność pośredników turystycznych PKD 7911B,

Działalność związana z organizowaniem targów, wystaw i kongresów PKD 8230Z,

Działalność wspomagająca edukację PKD 8560Z,

Edukacja PKD 85,

Działalność prawnicza PKD 6910Z,

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 7022,

Badania naukowe i rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD7220,

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków PKD 41,

Roboty budowlane specjalistyczne PKD 43,

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 7490Z,

Reklama PKD 731,

Pozostała działalność związana ze sportem PKD 9319,

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowaną PKD 9499Z,

Działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 829

Drukowanie gazet PKD 1811Z,

Pozostałe drukowanie PKD 1812Z,

Introligatorstwo i podobne usługi PKD 1814,

Introligatorstwo i podobne usługi PKD 1814Z,

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku PKD 1813Z,

Reprodukcja zapisanych nośników informacji PKD 1820Z,

Sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD 4711Z,

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach PKD 4719Z,

Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 4761Z,

Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 4763Z,

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 4764Z,

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 477,    

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 4791Z,

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania PKD 5510Z,

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania PKD 5520Z,

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe PKD 5530Z,

Pozostałe zakwaterowanie PKD 5590Z,

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne PKD 5610A,

Ruchome placówki gastronomiczne PKD 5610B,

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) PKD 5621Z,

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna PKD 5629Z,

Wydawanie książek PKD 5811Z,

Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) PKD 5812Z,

Wydawanie gazet PKD 5813Z,

Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 5814Z,

Pozostała działalność wydawnicza PKD 5819Z,

Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych PKD 5821Z,

Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania PKD 5829Z,

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych PKD 5911Z,

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi PKD 5912Z,

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych PKD 5913Z,

Działalność związana z projekcją filmów PKD 5914Z,

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD 5920Z,

Nadawanie programów radiofonicznych PKD 60.10.Z,

Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych PKD 6020Z,

Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej PKD 6120Z,

Działalność związana z oprogramowaniem PKD 6201Z,

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 6202Z,

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 6203Z,

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 6209Z,

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 6311Z,

Działalność portali internetowych PKD 6312Z,

Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 6399Z,

Badanie rynku i opinii publicznej PKD 7320Z,

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania PKD 7410Z,

Działalność fotograficzna PKD 7420Z,

Działalność związana z tłumaczeniami PKD 7430Z,

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 7490Z,

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim PKD 7740Z,

Działalność organizatorów turystyki PKD 7912Z,

Działalność w zakresie informacji turystycznej PKD 7990B,

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 7990C,

Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura PKD 8219Z,

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 8230Z,

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD 8551Z,

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej PKD 8552,

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej PKD 8552Z,

Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 8559,

Nauka języków obcych PKD 8559A,

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 8559B,

Działalność wspomagająca edukację PKD 8560Z,

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 8899Z,

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych PKD 9001Z,

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych PKD 9002Z,

Działalność obiektów kulturalnych PKD 9004Z,

Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych PKD 9103Z,

Działalność obiektów sportowych PKD 9311Z,

Działalność klubów sportowych PKD 9312Z,

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej PKD 9313Z,

Pozostała działalność związana ze sportem PKD 9319Z,

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki PKD 9321Z,

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna PKD 9329Z,

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej PKD 9604Z,

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 9609Z.

 § 9 

Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powołać jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczalnych.

  Rozdział IIICzłonkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki.  

§ 10 

1. Stowarzyszenie realizując cel statutowy opiera się na pracy społecznej członków.

2. Stowarzyszanie w celu realizacji zadań statutowych może zatrudniać pracowników.

 § 11 

Stowarzyszenie zrzesza następujących członków:
   1) zwyczajnych
   2) wspierających
   3) honorowych

§ 12 1. Nabycie i utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą      większością głosów Zarządu Stowarzyszenia. 

2. Utrata członkowstwa  w Stowarzyszeniu następuje z powodu:
    1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
    2) wykluczenia przez Zarząd za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą  władz          Stowarzyszenia;
    3) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem Stowarzyszenia                                         

4)  pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu   

5) śmierci   

6) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań         przez okres 1 roku kalendarzowego.    

Członkowie zwyczajni  

§ 13

     1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być  pełnoletnia osoba fizyczna, 
      osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego oraz osoba małoletnia
      w wieku od 16 do 18 lat, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnej,  
      która ma czynne i bierne prawo wyborcze, z tym że w składzie zarządu
     stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności
     prawnych, która:   

    1) działa na obszarze, którego dotyczy LSR,

    2) wykonuje działalność związaną z realizacją celów Stowarzyszenia,

    3) jest jednostką samorządu terytorialnego lub partnerem gospodarczym, 

        społecznym, w tym organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju
        obszarów wiejskich, zajmującą się zagadnieniami z zakresu środowiska
       naturalnego lub promowaniem równości szans,

    4) wskaże osobę reprezentującą ją w Stowarzyszeniu

    5) złoży deklaracje członkowską.”

    

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
    1) propagować cel działania LGD i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,
    2) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
    3) opłacać składki członkowskie,
    4) brać udział w Walnych Zebraniach,                                                                                      

    5) wypełniać zadania wynikające z posiadanych praw.

3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
    1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
    2) wskazywać swoich  reprezentantów jako kandydatów do władz Stowarzyszenia, gdy jest osobą  

         prawną;

    3) składać Zarządowi wnioski dotyczące działalności LGD.

 

 Członkowie wspierający   

§ 14 

1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne lub osoby prawne      zainteresowane działalnością LGD deklarujące pomoc finansową lub rzeczową na rzecz      Stowarzyszenia, której zasady zostaną przyjęte przez Zarząd w drodze uchwały.  

2. Członkowie wspierający mają prawo:
    1) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
    2) przedstawiać Walnemu Zebraniu i Zarządowi wyznaczone osoby fizyczne jako przedstawicieli 

        partnerów społecznych do władz Stowarzyszenia.

  Członkowie honorowi  

§ 15 

1. Osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu   może nadać tytuł Członka honorowego.2. Tytuł Członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.3. Członek honorowy ma prawo do udziału w pracach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym. 4. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania  składki członkowskiej.  

§ 16  Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie wykluczenia jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.  

§ 17 

1. Oprócz członków określonych w § 11 do realizacji celów określonych w PROW w działaniach 

    mogą uczestniczyć organizacje, instytucje oraz inne podmioty i osoby jako partnerzy  

    Stowarzyszenia na zasadach określanych regulaminem zatwierdzonym  w drodze uchwały przez   

    Zarząd.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 przygotowuje Biuro Stowarzyszenia.

  Rozdział IVWładze Stowarzyszenia 

§ 18 

1. Władzami Stowarzyszenia są:   

1) Walne Zebranie Członków;   

2) Rada;   

3) Zarząd;   

 4) Komisja Rewizyjna. 

2Można być członkiem tylko jednego organu władz Stowarzyszenia

3. Kadencja władz trwa  4 lata.  

 § 19 

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

 Walne Zabranie Członków 

§ 20  

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na sześć miesięcy lub na

    pisemny wniosek 7 członków zwyczajnych Stowarzyszenia , Komisji Rewizyjnej, Zarządu, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad       i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub   w każdy inny skuteczny sposób za dowodem doręczenia co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

 3.Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, w obecności:   1) w pierwszym terminie: co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania,   2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu co najmniej 30 minut po ustalonej         godzinie pierwszego zabrania, bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania. 

4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zwyczajni członkowie Stowarzyszenia oraz z   

głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi  Stowarzyszenia oraz zaproszeni przez    Zarząd goście.

5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności

    1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia

    2) ustalanie liczby członków Zarządu Komisji Rewizyjnej i Rady

    3) wybór członków  Komisji Rewizyjnej, Zarządu i Rady z zastrzeżeniem §18 ust. 2 ,    

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności         dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR opracowanej przez LGD;   

5) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Radzie

    6) uchwalanie zmian Statutu;

    7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji;

    8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;           

    9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;      

10) uchwalanie i zatwierdzanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków oraz regulaminu pracy  Zarządu, Rady oraz zatwierdzanie lokalnych kryteriów wyboru ;  

11) odwołanie członków Komisji Rewizyjnej, Zarządu i Rady.  

12) ustalenie maksymalnej liczby osób zatrudnionych na wniosek Zarządu i zasad wynagradzania   Pracowników Biura Stowarzyszenia 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej      oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co         najmniej 3/4 członków Walnego Zebrania Członków. 7.Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu jeden głos. 8. Walne Zebranie Członków otwiera Przewodniczący Komisji Rewizyjnej/lub w razie jego nieobecności inny członek Komisji Rewizyjnej,  każdorazowo na początku obrad Walne Zebranie Członków ze swojego grona wybiera   Przewodniczącego obrad.  9.. Prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków mają członkowie, którzy nie zostali      zawieszeni w czynnościach, oraz bez prawa głosu darczyńcy oraz osoby zaproszone przez zarząd i/lub Walne  Zebranie Członków. Członek zawieszony w czynnościach ma prawo udziału w zgromadzeniu, podczas którego dyskutuje się nad uchwałą o jego zawieszeniu. Ma on także prawo do zabrania głosu w tej sprawie.  11. Walne Zebranie Członków może zawsze, po podaniu przyczyn, zawiesić lub wykluczyć ze         stowarzyszenia jego członków. Walne zgromadzenie członków podejmuje uchwałę                            o zawieszeniu, bądź wykluczeniu większością dwóch trzecich zebranych głosów. 

Zarząd  

§ 21 

1.Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,    niniejszym statutem oraz przepisami prawa,  reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi    odpowiedzialność za swoją prace przed Walnym Zebraniem Członków. 2. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, skarbnika, sekretarza i od 2 do 5  innych      członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie spośród członków       zwyczajnych Stowarzyszenia lub osób wskazanych jako reprezentanci osób prawnych zgodnie z § 13 ust. 3 pkt. 2 Statutu 3.Osoby sprawujące funkcję Prezesa i Skarbnika wskazuje w uchwale Walne Zgromadzenie Członków, a osoby sprawujące pozostałe funkcje wyłania Zarząd z własnego grona na pierwszym posiedzeniu w drodze uchwały Zarządu 

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach  Zebraniu.

5. Do kompetencji Zarządu należy:

    1)  przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;

    2)  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

    3)  kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

    4)  zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

    5)  ustalanie wysokości składek członkowskich;

    6)  powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych

         pracowników tego Biura;

   

    7)  ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.

    8)  ustalanie rocznych i kończących kadencję sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

    9)  zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

  10)  wydawanie wewnętrznych przepisów i zasad regulujących działalność Stowarzyszenia, o ile 

         nie leżą one w kompetencjach Walnego Zebrania Członków,

  11)  opracowywanie i koordynowanie realizacji LSR oraz innych wymaganych przepisami 

         dokumentów.

  12)  przygotowanie projektów do realizacji zaopiniowanych przez Radę, które zostaną objęte

          wnioskiem o dofinansowanie składanym na podstawie przepisów PROW,

  13)  pozyskiwanie środków na dofinansowanie projektów w ramach realizacji PROW i innych          źródeł. 

14)  sporządzanie sprawozdań  finansowych - samodzielnie lub w drodze zlecenia. 

15) opracowanie regulaminu prac Zarządu 

16) składanie wniosku do Walnego Zebrania Członków o odwołanie

        poszczególnych członków Rady lub całego organu decyzyjnego 5. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony     jest Prezes jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu łącznie. 

6  Zarząd nie ma prawa odmowy  przygotowania projektów do realizacji pozytywnie 

    zaopiniowanych przez Radę. 7. Zobowiązania lub rozporządzenia prawem o których mowa w ust. 5 nie mogą przekroczyć kwoty 10 000,00 zł. 8. W przypadku,  gdy zobowiązania  lub rozporządzenia prawem przekraczają kwotę określoną w ust. 7, decyzja o zaciągnięciu   zobowiązań podejmowana jest przez Zarząd w drodze uchwały,  a gdy wysokość przekracza 100 000 zł wymagana jest zgoda Walnego Zebrania Członków  9. W przypadkach, o których mowa w ust 5, 7 i 8  wymagana jest kontrasygnata Skarbnika.    

Rada   

§ 22

 1. Rada w co najmniej 50% składa się z podmiotów, o których mowa art. 6 ust. 1 lit b i c       rozporządzenia Rady (WE)  nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. W sprawie wsparcia       rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów      Wiejskich – czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów     reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje     zajmujące się z zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, oraz podmiotami     odpowiedzialnymi za promowanie równości mężczyzn i kobiet -  wybieranych i odwoływanych      przez Walne Zebranie Członków. 2. Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru 7-15 członków Rady w głosowaniu jawnym spośród     członków zwyczajnych  zgłoszonych z każdej gminy będącej członkiem  Stowarzyszenia. 3. Rada  wybiera spośród członków Przewodniczącego Rady, Zastępcę Przewodniczącego oraz       Sekretarza na pierwszym po wyborach zebraniu.   

4. Rada składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków przynajmniej raz w danym  

    roku kalendarzowym nie później niż do dnia 30 marca za rok poprzedni oraz na uzasadniony  

    wniosek Zarządu.

5. Do wyłącznej kompetencji Rady należy :

    1) opiniowanie i wybór operacji, które mają być realizowane w ramach lokalnej strategii             rozwoju;    2) opracowanie w osobnym dokumencie lokalnych kryteriów wyboru projektów  składanych         przez wnioskodawców do Stowarzyszenia;        3) opiniowanie projektów wnioskodawców w ramach PROW 2007-2013 dotyczących:         a/ różnicowania w kierunku działalności nierolniczej;         b/ tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw;              c/ odnowy i rozwoju wsi;         d/ oraz innych projektów zwanych „małymi projektami”, które nie kwalifikują się do                        wsparcia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tj.                  poprawy jakości życia lub większego zróżnicowania działalności gospodarczej na                          obszarze działania Stowarzyszenia. 

Komisja Rewizyjna  

§ 23

1.Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru 5-7 członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym spośród  członków zwyczajnych  zgłoszonych z każdej gminy będącej członkiem  Stowarzyszenia.2. Komisja Rewizyjna  wybiera spośród członków Przewodniczącego Komisji, Zastępcę Przewodniczącego oraz    Sekretarza na pierwszym po wyborach zebraniu.    3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za      przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z     członkami Zarządu lub innymi członkami Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, ani też w      stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

    1) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia;

    2) ocena prac i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu           na Walnym Zebraniu Członków,

    3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków

    4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdania finansowe Stowarzyszenia           zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz opiniowanie tego sprawozdania.    5) ocena działalności Rady i składanie wniosku do Walnego Zebrania Członków o odwołanie poszczególnych członków Rady lub całego organu decyzyjnego           

§ 24 

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 18 ust.1 pkt 2,3 i 4

w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje niezwłocznie Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.

 Rozdział VMajątek i Rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 25 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów,    subwencji i dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej. 

2. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może  

    być przeznaczony do podziału między jego członków; 

3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

4. Składki członkowskie i sposób ich uiszczania określi Zarząd w drodze uchwały.

5. Zabronione jest:

    1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia jego 

        członkom, członkom organów lub pracownikom oraz osobom, z którymi  członkowie lub

        pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub  

        powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do              

       drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych

       dalej „osobami bliskimi";

    2) zbywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub

         pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;

    3)  wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników

         oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 

         wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;

    4)  zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą

         członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 § 26 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych          przypadkach prawem przewidzianych. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego   likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy 

4. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

UCHWAŁA NR 3/2008z dnia 7 maja 2008 roku

Zebrania założycielskiegoStowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”w sprawie :  uchwalenia statutu stowarzyszenia.   

§ 1 

Uchwala się jednogłośnie Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie

Uchwała Nr 8/2008

Członków Założycieli Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania„Szlakiem Granitu” z dnia 11.06.2008 r.

w sprawie: zmiany statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”

Członkowie Założyciele Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U Nr 64, poz. 427)  rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz. U. UE L 277 z 21.10.2005, str.1), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), w związku z § 20 ust. 5  pkt. 6 statutu uchwalają, co następuje:  

§ 1 1.  § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:      Stowarzyszanie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, zwane dalej        
     „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób      
      prawnych i fizycznych o celach nie zarobkowych, mającym na celu:    

1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów gmin Dobromierz,
          Kostomłoty, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Świdnica, Udanin i Żarów; 
     

2)  aktywizowanie ludności wiejskiej gmin wymienionych w pkt. 1;      

3)  realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez Lokalną Grupę
          Działania (LGD). ”
 

2. § 2 ust. 1  otrzymuje brzmienie:      „Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Udanin”  

3.  § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:      „Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być  pełnoletnia osoba fizyczna,  
      osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego oraz osoba małoletnia
      w wieku od 16 do 18 lat, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnej,   
      która ma czynne i bierne prawo wyborcze, z tym że w składzie zarządu
     stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności
     prawnych, która:    
   

1) działa na obszarze, którego dotyczy LSR,   

2) wykonuje działalność związaną z realizacją celów Stowarzyszenia,   

3) jest jednostką samorządu terytorialnego lub partnerem gospodarczym, społecznym, w tym organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju
        obszarów wiejskich, zajmującą się zagadnieniami z zakresu środowiska
       naturalnego lub promowaniem równości szans, 
   

4) wskaże osobę reprezentującą ją w Stowarzyszeniu   

5) złoży deklaracje członkowską.”   

§ 2 Wykonanie Uchwały powierza się zarządowi Stowarzyszenia. 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR 6/2008

z dnia 7.05.2008 r.

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania

„Szlakiem Granitu”

w sprawie wyboru : Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia :

            Na podstawie § 20 pkt. 5 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia uchwala się co następuje :

§ 1

Dokonuje się jednogłośnie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w składzie

  1. Zdzisława Dmytraż
  2. Mieczysław Dynaka
  3. Michał Grzegorczyn
  4. Artur Adamek
  5. Aleksander Baniewski
  6. Janusz Waligóra
  7. Józef Noworól

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Deklaracja Dostępności

Godziny Otwarcia

Biuro czynne:

- w poniedziałki, wtorki i czwartki od godz. 7.15 do godz. 15.15, 

- w środy od godz. 7.15  do godz. 17.15,

- w piątki od godz. 7.15 do godz. 13.15.

Szukaj

Udogodnienia

Rodo

Statystyki

6302431
Dziś
Wczoraj
Ten Tydzień
Ostatni Tydzień
Ten Miesiąc
Ostatni Miesiąc
Wszystkie Dni
15012
0
27985
6256933
65321
96703
6302431

Twoje IP: 18.208.202.194
2020-09-26 05:27

Gmina_Dobromierz-2x.jpgGmina_Jaworzyna_Śląska-2x.jpgGmina_Kostomłoty-2x.pngstrzegom2x.pngGmina_Świdnica-2x.jpgGmina_Udanin-2x.pngGmina_Żarów-2x.png