„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania "Szlakiem Granitu".


Stopka


uzupel.png

Udanin, dnia 23.11.2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2018/G

Nabór uzupełniający

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” działające na terenie gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin i Żarów ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Limit dostępnych środków: 180 160,00 PLN


Zakres tematyczny: Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe - Na granitowym szlaku dziedzictwa i kultury.

 

Tytuł projektu grantowego: „Poznajemy i zachowujemy nasze dziedzictwo”

Zakres operacji: Na granitowym szlaku dziedzictwa i kultury

 

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

Rozwój bazy kulturalnej, w tym muzeów, izb pamięci etc., w tym dotyczących historii jeździectwa na terenie LGD;
2. Wsparcie dla lokalnych inicjatyw odkrywających historię obszaru sprzed II wojny światowej, w tym wydawnictwa drukowane i wizyty studyjne;
3. Stworzenie klastra kulturalnego, wspólnej oferty ośrodków kultury dla mieszkańców obszaru, szczególnie dla młodzieży i seniorów, w tym budujących tożsamość lokalną.


Cele i wskaźniki, jakie muszą być osiągnięte w ramach realizacji grantu:

 

Cel ogólny 2. Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe,

Cel Szczegółowy 2.2. Prowadzenie działań zachęcających mieszkańców do poznania walorów przyrodniczych i kulturowych regionu

 

Wskaźniki rezultatu:

Liczba osób biorących udział w działaniach z zakresu kultywowania lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa -400 osób.


Wskaźniki produktu:

Liczba działań z zakresu kultywowania lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa - 10szt.

 

Termin składania wniosków:

od 10.12.2018 r. do dnia 24.12.2018r. w ostatnim dniu do godziny w ostatnim dniu 13.00

(od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14).

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Granitu”, Udanin 86 B, 55-340 Udanin.

 

Tryb składania wniosków:

 

od 10.12.2018 r. do dnia 24.12.2018r. w ostatnim dniu do godziny w ostatnim dniu 13.00

(od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14).

Wnioski należy składać bezpośrednio,osobiście lub przez pełnomocnika w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera nie mogą zostać uznane za złożone bezpośrednio w biurze LGD.
2. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać na aktualnie obowiązujących formularzach: w 3 egzemplarzach w wersji papierowejwraz z załącznikami oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na płycie CD (płyta opisana). Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
3. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w LGD potwierdzane będzie na kopii pierwszej strony wniosku przez pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” przyjmującego wniosek. Który zawierać będzie indywidualny numer wniosku nadany przez LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz będzie opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą. Po dokonaniu czynności wnioskodawca otrzyma potwierdzoną kopię wniosku. Dwa pozostałe egzemplarze pozostają w biurze.
4. O terminie złożenia wniosku decydować będzie data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.
5. Kopie dokumentów należy dołączyć w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata.
6. Wnioski powinny być trwale spięte i umieszone w skoroszycie, posiadać ponumerowane załączniki, co oznacza również ponumerowane strony danego załącznika.


Informacja o wysokości kwoty grantu/intensywności pomocy (poziomie dofinansowania):

dotacja: w wysokości 100% kosztów zrealizowanych;

- wypłata środków: zaliczka 80% po podpisaniu umowy i 20% po zrealizowaniu operacji;
- wysokość pomocy: nie może być wyższa niż 30 000 zł oraz niższa niż 5 000 zł.

 

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru oraz kryteria wyboru operacji :

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyboru operacji.
3. Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:

-- doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub – zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
-- kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
-- wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

Załącznik „Innowacyjność projektu” – jeśli dotyczy.
5. Załącznik – Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
6. Załącznik – Ankieta badania zadowolenia beneficjenta z poziomu usług świadczonych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.
7. Załącznik – Oświadczenie grantobiorcy o posiadanym doświadczeniu/ zasobach/ kwalifikacjach/ wykonywanej działalności odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza zrealizować.
8. Zgodność z zakresem tematycznym – Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe. –Na granitowym szlaku dziedzictwa i kultury.
9. Zgodność z:
-- kryteriami oceny wstępnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”,
-- kryteriami oceny zgodności operacji z LSR,
-- kryteriami oceny zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020,
-- lokalnymi kryteriami wyboru. Uzyskanie w ramach operacji minimalnej liczby punktów dla:
-- Przedsięwzięcia V. Na granitowym szlaku dziedzictwa i kultury– 9 pkt.  Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, celów szczegółowych i przedsięwzięć LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników.
12. Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.
13. W przypadku uzyskania przy ocenie operacji takiej samej liczby punktów o wyborze operacji do dofinansowania i pozycji na liście rankingowej, w ramach limitu środków przyznanych LGD na realizację poszczególnych zakresów operacji, decydują zasady wskazane w Regulaminie Organizacyjnym Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.


Miejsce udostępnienia dokumentów – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020(23) obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, wzór umowy o udzielenie grantu, opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  oraz na stronie internetowej: http://www.lgd-szlakiemgranitu.pl/nabory/nabory-2018

Termin realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań: 2018r.-2019r. (realizacja grantu przez grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy i nie może rozpocząć się później niż miesiąc od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu)


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018/G- nabór uzupełniający

Załączniki do ogłoszenia http://www.lgd-szlakiemgranitu.pl/nabory/nabory-2018

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Grantobiorca

W okresie trwania naboru w godzinach pracy Biura dla potencjalnych wnioskodawców prowadzone jest bezpłatne doradztwo. Z uwagi na intensywną pracę organizacji w tym okresie oraz chęć udzielenia rzetelnej i kompletnej informacji osobom zainteresowanym,niezbędnej dla prawidłowego wypełnienia wniosku, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu doradztwa.                       

Załączniki do ogłoszenia http://www.lgd-szlakiemgranitu.pl/nabory/nabory-2018


Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców oraz załączniki: 

1. Wniosek o przyznanie pomocy.
2. „Innowacyjność projektu” – jeśli dotyczy.
3. Załącznik – Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
4. Załącznik – Ankieta badania zadowolenia beneficjenta z poziomu usług świadczonych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.
5. Oświadczenie grantobiorcy o posiadanym doświadczeniu/ zasobach/ kwalifikacjach/ wykonywanej działalności odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizaować.


Dokumenty związane z oceną operacji:

1. Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych w ramach Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020 obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów wraz z załącznikami: -- Regulamin naboru.
-- Umowa udzielenia grantu.
-- Wniosek o płatność i sprawozdanie końcowe.
-- Zasady przekazania i rozliczania grantu.
--Wzór karty oceny wstępnej.
-- Wzór karty oceny zgodności operacji grantowej z LSR.
-- Wzór karty oceny zgodności wg lokalnych kryteriów wyboru.
-- Wzór karty oceny zgodności z PROW.2. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
3. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020 obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów.
4. Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.
5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośćobjętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
6. Kryteria wyboru.
7. Vademecum grantobiorcy. 


Termin realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań: 
2018 – 2019 r. (realizacja grantu przez grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy i nie może rozpocząć się później niż miesiąc od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu)

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8– 14 w biurze LGD mieszczącym się w Udaninie 86 B, tel. 71 733 78 88, email: poczta@lgd-szlakiemgranitu.pl

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Grantobiorca

W okresie trwania naboru w godzinach pracy Biura dla potencjalnych wnioskodawców prowadzone jest bezpłatne doradztwo. Z uwagi intensywną pracę organizacji w tym okresie oraz chęć udzielenia rzetelnej i kompletnej informacji osobom zainteresowanym, niezbędnej dla prawidłowego wypełnienia wniosku, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu doradztwa.

Godziny Otwarcia

Biuro czynne:

- w poniedziałki, wtorki i czwartki od godz. 7.15 do godz. 15.15, 

- w środy od godz. 7.15  do godz. 17.15,

- w piątki od godz. 7.15 do godz. 13.15.

Szukaj

Udogodnienia

Rodo

Kalendarz

Styczeń 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statystyki

6591970
Dziś
Wczoraj
Ten Tydzień
Ostatni Tydzień
Ten Miesiąc
Ostatni Miesiąc
Wszystkie Dni
1948
12337
25494
6551861
40109
81481
6591970

Twoje IP: 3.221.159.255
2021-01-17 22:52

Gmina_Dobromierz-2x.jpgGmina_Jaworzyna_Śląska-2x.jpgGmina_Kostomłoty-2x.pngstrzegom2x.pngGmina_Świdnica-2x.jpgGmina_Udanin-2x.pngGmina_Żarów-2x.png