„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania "Szlakiem Granitu".


Stopka


nprz.png

Udanin, dnia 23.11.2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR1/2018/G

- nabór uzupełniający II

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” działające na terenie gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin i Żarów ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Limit dostępnych środków: 252 464,00  PLN 

 

Zakres tematyczny: Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe. -  Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu”.

 

Tytuł projektu grantowego: „Aktywnie, lokalnie, wspólnie”

Zakres operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego

 

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

Wykorzystanie świetlic i obiektów rekreacyjnych na rzecz aktywizacji społecznej i działalności organizacji pozarządowych. Wspieranie projektów organizacji pozarządowych i samorządów na rzecz realizacji programów doradczych, edukacyjnych i aktywizacyjnych dla mieszkańców obszaru, szczególnie dla młodzieży oraz seniorów. Realizacja działań podnoszących poziom kwalifikacji i wiedzy z zakresu aktywizacji społecznej, funkcjonowania organizacji pozarządowych, prawa etc. dla liderów lokalny, przedstawicieli samorządów, instytucji pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych. Działania z zakresu edukacji ekologicznej oraz dotyczące zwiększenia wykorzystania energii z OZE. Animowanie powstania klastra/forum współpracy lokalnych organizacji pozarządowych.

Cele i wskaźniki, jakie muszą być osiągnięte w ramach realizacji grantu:

Cel ogólny 2. Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel szczegółowy 2.1. Rozwój oferty zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców obszaru oraz profesjonalizacja sektora organizacji pozarządowych.

 

Wskaźniki rezultatu: 

Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy wzięli udział w działaniach aktywizacyjnych – 50 szt.

 

Wskaźniki produktu:

Liczbadziałań aktywizacyjnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych – 3 szt.

 

Termin składania wniosków: 

od 10.12.2018 r. do dnia 24.12.2018r. w ostatnim dniu do godziny w ostatnim dniu 13.00

(od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14).

 

Miejsce składania wniosków: 

Biuro Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Granitu”, Udanin 86 B, 55-340 Udanin.

 

Tryb składania wniosków: 

1.Wnioski należy składać bezpośrednio,tj. osobiście lub przez pełnomocnika w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera nie mogą zostać uznane za złożone bezpośrednio w biurze LGD.

2.Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać na aktualnie obowiązujących formularzach: w 3 egzemplarzach w wersji papierowejwraz z załącznikami oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na płycie CD(płyta opisana). Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame. 

3.Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w LGD potwierdzane będzie na kopii pierwszej strony wniosku przez pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  przyjmującego wniosek. Który zawierać będzie indywidualny numer wniosku nadany przez LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz będzie opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą. Po dokonaniu czynności wnioskodawca otrzyma potwierdzoną kopię wniosku. Dwa pozostałe egzemplarze pozostają w biurze.

4.O terminie złożenia wniosku decydować będzie data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”. 

5.Kopie dokumentów należy dołączyć w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata. 

6.Wnioski powinny być trwale spięte i umieszone w skoroszycie,posiadać ponumerowane załączniki, co oznacza również ponumerowane strony danego załącznika. 

Informacja o wysokości kwoty grantu/intensywności pomocy (poziomie dofinansowania):

-   dotacja: w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych;                                                             

- wypłata środków: zaliczka 80% po podpisaniu umowy i 20% po zrealizowaniu operacji;
wysokość pomocy: nie może być wyższa niż 30 000 zł oraz niższa niż 5 000 zł.

 

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru oraz kryteria wyboru operacji :

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyboru operacji. Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada: doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować. Załącznik „Innowacyjność projektu” – jeśli dotyczy. 
 • Załącznik – Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
 • Załącznik – Ankieta badania zadowolenia beneficjenta z poziomu usług świadczonych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.
 • Załącznik - Oświadczenie grantobiorcy o posiadanym doświadczeniu/ zasobach/ kwalifikacjach/ wykonywanej działalności odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizaować.
 • Zgodność z zakresem tematycznym - Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe. -Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu”. Zgodność z:  kryteriami oceny wstępnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, kryteriamioceny zgodności operacji z LSR, kryteriami oceny zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020,  lokalnymi kryteriami wyboru.  Uzyskanie w ramach operacji minimalnej liczby punktów dla: Przedsięwzięcia IV "Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu”" – 9 pkt. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, celów szczegółowych i przedsięwzięć  LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników.  Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu. W przypadku uzyskania przy ocenie operacji takiej samej liczby punktów o wyborze operacji do dofinansowania i pozycji na liście rankingowej, w ramach limitu środków przyznanych LGD na realizację poszczególnych zakresów operacji, decydują zasady wskazane w Regulaminie Organizacyjnym Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”. 

  Miejsce udostępnienia dokumentów - Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020(23) obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, wzór umowy o udzielenie grantu, opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”   oraz na stronie internetowej: http://www.lgd-szlakiemgranitu.pl/nabory/nabory-2018


  Załączniki do ogłoszenia 
  http://www.lgd-szlakiemgranitu.pl/nabory/nabory-2018

  Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców oraz załączniki:


  1. Wniosek o przyznanie pomocy.
  2. „Innowacyjność projektu” – jeśli dotyczy.
  3. Załącznik – Uzasadnienie zgodności z  lokalnymi kryteriami wyboru.
  4. Załącznik – Ankieta badania zadowolenia beneficjenta z poziomu usług świadczonych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.
  5. Oświadczenie grantobiorcy o posiadanym doświadczeniu/ zasobach/ kwalifikacjach/ wykonywanej działalności odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizaować.


  Dokumenty związane z oceną operacji: 


  1. Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych w ramach Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020 obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów wraz z załącznikami: 

  -- Regulamin naboru.
  -- Umowa udzielenia grantu.
  -- Wniosek o płatność i sprawozdanie końcowe.
  -- Zasady przekazania i rozliczania grantu.
  -- >Wzór karty oceny wstępnej.
  -- Wzór karty oceny zgodności operacji grantowej z LSR.
  -- Wzór karty oceny zgodności wg lokalnych kryteriów wyboru.
  -- Wzór karty oceny zgodności z PROW.

  2. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
  3. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020 obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów.
  4. Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.
  5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośćobjętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  6. Kryteria wyboru.

  Termin realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań: 2018r. – 2019r. (realizacja grantu przez grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy i nie może rozpocząć się później niż miesiąc od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu) 

  Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8– 14 w biurze LGD mieszczącym się w Udaninie 86 B, tel. 71 733 78 88, email: poczta@lgd-szlakiemgranitu.pl

   

  Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Grantobiorca
  W okresie trwania naboru w godzinach pracy Biura dla potencjalnych wnioskodawców prowadzone jest bezpłatne doradztwo. Z uwagi intensywną pracę organizacji w tym okresie oraz chęć udzielenia rzetelnej i kompletnej informacji osobom zainteresowanym, niezbędnej dla prawidłowego wypełnienia wniosku, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu doradztwa.

   

 • Godziny Otwarcia

  Biuro czynne:

  - w poniedziałki, wtorki i czwartki od godz. 7.15 do godz. 15.15, 

  - w środy od godz. 7.15  do godz. 17.15,

  - w piątki od godz. 7.15 do godz. 13.15.

  Szukaj

  Udogodnienia

  Rodo

  Kalendarz

  Maj 2021
  Pn Wt Śr Cz Pt So N
  26 27 28 29 30 1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31 1 2 3 4 5 6

  Statystyki

  6938884
  Dziś
  Wczoraj
  Ten Tydzień
  Ostatni Tydzień
  Ten Miesiąc
  Ostatni Miesiąc
  Wszystkie Dni
  9092
  0
  9092
  6883968
  74040
  72163
  6938884

  Twoje IP: 3.238.96.184
  2021-05-11 19:50

  Gmina_Dobromierz-2x.jpgGmina_Jaworzyna_Śląska-2x.jpgGmina_Kostomłoty-2x.pngstrzegom2x.pngGmina_Świdnica-2x.jpgGmina_Udanin-2x.pngGmina_Żarów-2x.png