„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania "Szlakiem Granitu".


Stopka


grantyprzyciskv33uzupe

Udanin, dnia 03.08.2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2018/G

- nabór uzupełniający


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” działające na terenie gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin i Żarów ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020


Limit dostępnych środków: 84 781,00  PLN

 

Zakres tematyczny: Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe -  Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu”.

 

Tytuł projektu grantowego: „Aktywnie, lokalnie, wspólnie”


Zakres operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego

 

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:


1. Wykorzystanie świetlic i obiektów rekreacyjnych na rzecz aktywizacji społecznej i działalności organizacji pozarządowych;
2. Wspieranie projektów organizacji pozarządowych i samorządów na rzecz realizacji programów doradczych, edukacyjnych i aktywizacyjnych dla mieszkańców obszaru, szczególnie dla młodzieży oraz seniorów;
3. Realizacja działań podnoszących poziom kwalifikacji i wiedzy z zakresu aktywizacji społecznej, funkcjonowania organizacji pozarządowych, prawa etc. dla liderów lokalny, przedstawicieli samorządów, instytucji pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych;
4. Działania z zakresu edukacji ekologicznej oraz dotyczące zwiększenia wykorzystania energii z OZE;
5. Animowanie powstania klastra/forum współpracy lokalnych organizacji pozarządowych;Cele i wskaźniki, jakie muszą być osiągnięte w ramach realizacji grantu:

Cel ogólny 2. Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe.


Cel szczegółowy 2.1. Rozwój oferty zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców obszaru oraz profesjonalizacja sektora organizacji pozarządowych.

 

Wskaźniki rezultatu:

Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy wzięli udział w działaniach aktywizacyjnych – 50 szt.


Wskaźniki produktu:

Liczba działań aktywizacyjnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych – 3 szt.

 

Termin składania wniosków:

od 17.08.2018 r. do dnia 31.08.2018r. w ostatnim dniu do godziny 13.00

(od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14).

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Granitu”, Udanin 86 B, 55-340 Udanin. 


Tryb składania wniosków:


1. Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście lub przez pełnomocnika w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera nie mogą zostać uznane za złożone bezpośrednio w biurze LGD.

2. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać na aktualnie obowiązujących formularzach: w 3 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na płycie CD (płyta opisana). Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.

3. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w LGD potwierdzane będzie na kopii pierwszej strony wniosku przez pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” przyjmującego wniosek. Który zawierać będzie indywidualny numer wniosku nadany przez LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz będzie opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą. Po dokonaniu czynności wnioskodawca otrzyma potwierdzoną kopię wniosku. Dwa pozostałe egzemplarze pozostają w biurze.

4. O terminie złożenia wniosku decydować będzie data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.

5. Kopie dokumentów należy dołączyć w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata.

6. Wnioski powinny być trwale spięte i umieszone w skoroszycie, posiadać ponumerowane załączniki, co oznacza również ponumerowane strony danego załącznika.


Informacja o wysokości kwoty grantu/intensywności pomocy (poziomie dofinansowania):

dotacja: w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych;

- wypłata środków: zaliczka 80% po podpisaniu umowy i 20% po zrealizowaniu operacji

-  wysokość pomocy: nie może być wyższa niż 30 000 zł oraz niższa niż 5 000 zł.

 

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru oraz kryteria wyboru operacji :


1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyboru operacji.
3. Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:

--doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
--zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
--kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
--wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

4. Załącznik „Innowacyjność projektu” – jeśli dotyczy.
5. Załącznik – Uzasadnienie zgodności z  lokalnymi kryteriami wyboru. 6. Załącznik – Ankieta badania zadowolenia beneficjenta z poziomu usług świadczonych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.
7. Załącznik – Oświadczenie grantobiorcy o posiadanym doświadczeniu/ zasobach/ kwalifikacjach/ wykonywanej działalności odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizaować.
8. Zgodność z zakresem tematycznym - Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe. - Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu”.
9. Zgodność z:
-- kryteriami oceny wstępnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”,
-- kryteriami oceny zgodności operacji z LSR,
-- kryteriami oceny zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020,
-- lokalnymi kryteriami wyboru.
10. Uzyskanie w ramach operacji minimalnej liczby punktów dla:
-- Przedsięwzięcia IV "Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu”" – 9 pkt.
11. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, celów szczegółowych i przedsięwzięć  LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników.
12. Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.
13. W przypadku uzyskania przy ocenie operacji takiej samej liczby punktów o wyborze operacji do dofinansowania i pozycji na liście rankingowej, w ramach limitu środków przyznanych LGD na realizację poszczególnych zakresów operacji, decydują zasady wskazane w Regulaminie Organizacyjnym Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.Miejsce udostępnienia dokumentów - Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020(23) obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, wzór umowy o udzielenie grantu, opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”   oraz na stronie internetowej:

http://www.lgd-szlakiemgranitu.pl/nabory/nabory-2018


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018/G – nabór uzupełniający


Załączniki do ogłoszenia http://www.lgd-szlakiemgranitu.pl/nabory/nabory-2018

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców oraz załączniki:


1. Wniosek o przyznanie pomocy.
2. „Innowacyjność projektu” – jeśli dotyczy.
3. Załącznik – Uzasadnienie zgodności z  lokalnymi kryteriami wyboru.
4. Załącznik – Ankieta badania zadowolenia beneficjenta z poziomu usług świadczonych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.
5. Oświadczenie grantobiorcy o posiadanym doświadczeniu/ zasobach/ kwalifikacjach/ wykonywanej działalności odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizaować.


Dokumenty związane z oceną operacji:


1. Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych w ramach Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020 obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów wraz z załącznikami:

-- Regulamin naboru.
-- Umowa udzielenia grantu.
-- Wniosek o płatność i sprawozdanie końcowe.
-- Zasady przekazania i rozliczania grantu.
-- >Wzór karty oceny wstępnej.
-- Wzór karty oceny zgodności operacji grantowej z LSR.
-- Wzór karty oceny zgodności wg lokalnych kryteriów wyboru.
-- Wzór karty oceny zgodności z PROW.

2. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
3. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020 obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów.
4. Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.
5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
6. Kryteria wyboru.

Termin realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań: 2018r. – 2019r. (realizacja grantu przez grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy i nie może rozpocząć się później niż miesiąc od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu) 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8– 14 w biurze LGD mieszczącym się w Udaninie 86 B, tel. 71 733 78 88, email: poczta@lgd-szlakiemgranitu.pl


Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Grantobiorca
W okresie trwania naboru w godzinach pracy Biura dla potencjalnych wnioskodawców prowadzone jest bezpłatne doradztwo. Z uwagi intensywną pracę organizacji w tym okresie oraz chęć udzielenia rzetelnej i kompletnej informacji osobom zainteresowanym, niezbędnej dla prawidłowego wypełnienia wniosku, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu doradztwa.

Godziny Otwarcia

Biuro czynne:

- w poniedziałki, wtorki i czwartki od godz. 7.15 do godz. 15.15, 

- w środy od godz. 7.15  do godz. 17.15,

- w piątki od godz. 7.15 do godz. 13.15.

Szukaj

Udogodnienia

Rodo

Kalendarz

Grudzień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Statystyki

6474386
Dziś
Wczoraj
Ten Tydzień
Ostatni Tydzień
Ten Miesiąc
Ostatni Miesiąc
Wszystkie Dni
4006
0
17018
6437110
4006
62408
6474386

Twoje IP: 18.234.255.5
2020-12-01 02:36

Gmina_Dobromierz-2x.jpgGmina_Jaworzyna_Śląska-2x.jpgGmina_Kostomłoty-2x.pngstrzegom2x.pngGmina_Świdnica-2x.jpgGmina_Udanin-2x.pngGmina_Żarów-2x.png