„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania "Szlakiem Granitu".


Stopka


grantyprzyciskv2

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2018

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" działające na terenie gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 1 123 708,00 PLN (280 927 Euro).


Zakres tematyczny naboru:


Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości, w tym rozwój oferty turystycznej na obszarze LGD „Szlakiem Granitu” oraz Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 4, 5, 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z pozn.zm.)


Termin składania wniosków


05.06.2018 r. – 21.06.2018 r. do godziny 13


(od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14).

 
Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, Udanin 86 B, 55-340 Udanin.


Tryb składania wniosków:

 • Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście lub przez pełnomocnika w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera nie mogą zostać uznane za złożone bezpośrednio w biurze LGD.
 • Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać na aktualnie obowiązujących formularzach: w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na płycie CD (płyta opisana) wraz z załącznikami. Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
 • Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w LGD potwierdzane będzie na kopii pierwszej strony wniosku przez pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” przyjmującego wniosek. Który zawierać będzie indywidualny numer wniosku nadany przez LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz będzie opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą. Po dokonaniu czynności wnioskodawca otrzyma potwierdzoną kopię wniosku.
 • O terminie złożenia wniosku decydować będzie data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.
 • Kopie dokumentów należy dołączyć w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata.
 • Wniosek powinien być trwale spięty i posiadać ponumerowane załączniki, co oznacza również ponumerowane strony danego załącznika.

 • Formy wsparcia i limity dostępnych środków:

 • Zachowania dziedzictwa lokalnegolimit 77 090,00 Euro (308 360,00 PLN) – dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) – nie mniej niż 50 tysięcy złotych dla pozostałych do 100 tysięcy złotych, intensywność pomocy: jednostki sektora finansów publicznych nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowanych, pozostali 100%, pomoc wypłacana będzie w formie refundacji. Przedsięwzięcia V "Na granitowym szlaku dziedzictwa i kultury".
 • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - limit dostępnych środków 203 837 Euro (815 348,00 PLN). Przedsięwzięcie I "„Szlakiem Granitu” – turystycznie i rekreacyjnie" -           100 850,00 Euro (403 400,00PLN), Przedsięwzięcia IV "Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu” " - 102 987,00 Euro (411 948,00 PLN). Maksymalna kwota wsparcia: dla JST – nie mniej niż 50 tysięcy złotych dla pozostałych do 100 tysięcy złotych, intensywność pomocy: jednostki sektora finansów publicznych nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowanych, pozostali 100%, pomoc wypłacana będzie w formie refundacji.

 • Uprawnieni wnioskodawcy:

  - Osoby fizyczne, osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, gmina, powiat.


  Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru oraz kryteria wyboru operacji :

 • Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu. Złożony wniosek musi być zgodny z warunkami udzielenia wsparcia określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1570 z pozn.zm.).
 • Zgodność z zakresem tematycznym - Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości, w tym rozwój oferty turystycznej na obszarze LGD „Szlakiem Granitu” oraz Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe.
 • Zgodność z:
 • kryteriami oceny wstępnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”,
 • kryteriami oceny zgodności operacji z LSR,
 • kryteriami oceny zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020,
 • lokalnymi kryteriami wyboru.
 • Każda operacja musi być zgodna z:
 • co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR,
 • co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR,
 • co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.
 • Uzyskanie w ramach operacji minimalnej liczby punktów dla:
 • Przedsięwzięcia I "„Szlakiem Granitu” – turystycznie i rekreacyjnie" – dla projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym związane z rozwojem niekomercyjnej infrastruktury - 5 pkt., dla projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem związanych z rozwojem niekomercyjnej infrastruktury – 6 pkt., dla projektów realizowanych przez podmioty z poza sektora finansów publicznych, w tym związane z rozwojem niekomercyjnej infrastruktury – 7 pkt., dla projektów realizowanych przez podmioty z poza sektora finansów publicznych, z wyłączeniem związanych z rozwojem niekomercyjnej infrastruktury – 6 pkt.
 • Przedsięwzięcia IV "Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu”" – 6 pkt.
 • Przedsięwzięcia V "Na granitowym szlaku dziedzictwa i kultury" – 5 pkt.
 • Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, celów szczegółowych i przedsięwzięć LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników.
 • Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.
 • W przypadku uzyskania przy ocenie operacji takiej samej liczby punktów o wyborze operacji do dofinansowania i pozycji na liście rankingowej, w ramach limitu środków przyznanych LGD na realizację poszczególnych zakresów operacji, decydują zasady wskazane w Regulaminie Organizacyjnym Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.

 • Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 • Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z załącznikami.
 • Miejsce udostępnienia dokumentów - Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020(23) obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, wzór umowy o udzielenie wsparcia, opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” oraz na stronie internetowej: http://www.lgd-szlakiemgranitu.pl/nabory.

  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018


  Załączniki do pobrania

  Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców oraz załączniki:

 • Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
 • 1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz
 • 2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - otwórz 

  3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz
 • 4) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 • 5) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz
 • 6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz


  Wszystkie dokumenty dostępne są pod linkiem KLIK

   
  Dokumenty związane z oceną operacji:

 • Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020 obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów wraz z załącznikami:
 • Karta oceny wstępnej - załącznik nr 1 do procedur wyboru operacji konkursowych przez LGD.
 • Karta oceny zgodności operacji konkursowej z LSR- załącznik nr 2 do procedur wyboru operacji konkursowych przez LGD.
 • Karta oceny operacji konkursowej wg lokalnych kryteriów wyboru- załącznik nr 3 do procedur wyboru operacji konkursowych przez LGD.
 • Karta oceny operacji konkursowej zgodnej z PROW NA LATA 2014-2020- załącznik nr 4 do procedur wyboru operacji konkursowych przez LGD.
 • Karta innowacyjności projektu - załącznik nr 9 do procedur wyboru operacji konkursowych przez LGD.
 • Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020 obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów.
 • Kryteria wyboru operacji.
 • Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 • UWAGA

  Kolejność złożenia wniosków może mieć znacznie w sytuacji opisanej w § 15 pkt.5 Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” tj.: "W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście rankingowej decyduje data  i godzina złożenia wniosku".

       Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Beneficjent

  W okresie trwania naboru w godzinach pracy Biura dla potencjalnych wnioskodawców prowadzone jest bezpłatne doradztwo. Z uwagi intensywną pracę organizacji w tym okresie oraz chęć udzielenia rzetelnej i kompletnej informacji osobom zainteresowanym, niezbędnej dla prawidłowego wypełnienia wniosku, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu doradztwa.

  Godziny Otwarcia

  Biuro czynne:

  - w poniedziałki, wtorki i czwartki od godz. 7.15 do godz. 15.15, 

  - w środy od godz. 7.15  do godz. 17.15,

  - w piątki od godz. 7.15 do godz. 13.15.

  Szukaj

  Udogodnienia

  Rodo

  Statystyki

  6858866
  Dziś
  Wczoraj
  Ten Tydzień
  Ostatni Tydzień
  Ten Miesiąc
  Ostatni Miesiąc
  Wszystkie Dni
  12775
  0
  12775
  6824454
  66185
  74666
  6858866

  Twoje IP: 3.226.76.98
  2021-04-22 12:09

  Gmina_Dobromierz-2x.jpgGmina_Jaworzyna_Śląska-2x.jpgGmina_Kostomłoty-2x.pngstrzegom2x.pngGmina_Świdnica-2x.jpgGmina_Udanin-2x.pngGmina_Żarów-2x.png