„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania "Szlakiem Granitu".


Stopka


grantyprzyciskv1.png


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” działające na terenie gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin i Żarów ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Limit dostępnych środków: 300 000 PLN (75 000 Euro)

 

Zakres tematyczny: Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe. -  Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu”.

 

Tytuł projektu grantowego: „Aktywnie, lokalnie, wspólnie”


Zakres operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego

 

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:


 • Wykorzystanie świetlic i obiektów rekreacyjnych na rzecz aktywizacji społecznej i działalności organizacji pozarządowych;
 • Wspieranie projektów organizacji pozarządowych i samorządów na rzecz realizacji programów doradczych, edukacyjnych i aktywizacyjnych dla mieszkańców obszaru, szczególnie dla młodzieży oraz seniorów;
 • Realizacja działań podnoszących poziom kwalifikacji i wiedzy z zakresu aktywizacji społecznej, funkcjonowania organizacji pozarządowych, prawa etc. dla liderów lokalny, przedstawicieli samorządów, instytucji pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych;
 • Działania z zakresu edukacji ekologicznej oraz dotyczące zwiększenia wykorzystania energii z OZE;
 • Animowanie powstania klastra/forum współpracy lokalnych organizacji pozarządowych;

 • Cele i wskaźniki, jakie muszą być osiągnięte w ramach realizacji grantu:


  Cel ogólny 2. Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe.

  Cel szczegółowy 2.1. Rozwój oferty zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców obszaru oraz profesjonalizacja sektora organizacji pozarządowych.

   

  Wskaźniki rezultatu:


 • Liczba mieszkańców, w tym przedstawicieli grup defaworyzowanych, która wzięła udział w działaniach aktywizacyjnych -400 osób
 • Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy wzięli udział w działaniach aktywizacyjnych – 50 szt.

 • Wskaźniki produktu:

 • Liczba działań aktywizacyjnych dla mieszkańców (w tym grup defaworyzowanych) - 7
 • Liczba działań aktywizacyjnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych - 3


 • Termin składania wniosków:


  od 30.05.2018 r. do dnia 14.06.2018r. do godziny 13

  (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14).

   

  Miejsce składania wniosków:

  Biuro Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Granitu”, Udanin 86 B, 55-340 Udanin.

   

  Tryb składania wniosków:


 • Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście lub przez pełnomocnika w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera nie mogą zostać uznane za złożone bezpośrednio w biurze LGD.
 • Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać na aktualnie obowiązujących formularzach: w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na płycie CD (płyta opisana)  wraz z załącznikami. Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
 • Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w LGD potwierdzane będzie na kopii pierwszej strony wniosku przez pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” przyjmującego wniosek. Który zawierać będzie indywidualny numer wniosku nadany przez LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz będzie opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą. Po dokonaniu czynności wnioskodawca otrzyma potwierdzoną kopię wniosku.
 • O terminie złożenia wniosku decydować będzie data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.
 • Kopie dokumentów należy dołączyć w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata.
 • Wniosek powinien być trwale spięty i umieszony w skoroszycie, posiadać ponumerowane załączniki, co oznacza również ponumerowane strony danego załącznika.

 • Informacja o wysokości kwoty grantu/intensywności pomocy (poziomie dofinansowania):


  dotacja: w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych;

  - wypłata środków: zaliczka 80% po podpisaniu umowy i 20% po zrealizowaniu operacji;

  -  wysokość pomocy: nie może być wyższa niż 30 000 zł oraz niższa niż 5 000 zł.

   

  Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru oraz kryteria wyboru operacji :


 • Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 • Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyboru operacji.
 • Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:
  • doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
  • zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
  • kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
  • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.
 • Załącznik „Innowacyjność projektu” – jeśli dotyczy.
 • Zgodność z zakresem tematycznym - Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe. - Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu”.

 • Zgodność z:
  • kryteriami oceny wstępnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”,
  • kryteriami oceny zgodności operacji z LSR,
  • kryteriami oceny zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020,
  • lokalnymi kryteriami wyboru.
 • Uzyskanie w ramach operacji minimalnej liczby punktów dla:
  • Przedsięwzięcia IV "Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu”" – 9 pkt.
 • Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, celów szczegółowych i przedsięwzięć  LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników.
 • Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.
 • W przypadku uzyskania przy ocenie operacji takiej samej liczby punktów o wyborze operacji do dofinansowania i pozycji na liście rankingowej, w ramach limitu środków przyznanych LGD na realizację poszczególnych zakresów operacji, decydują zasady wskazane w Regulaminie Organizacyjnym Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.

 • Miejsce udostępnienia dokumentów - Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020(23) obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, wzór umowy o udzielenie grantu, opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”   oraz na stronie internetowej:
  http://www.lgd-szlakiemgranitu.pl/nabory/nabory-2018


  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018/G


  Załączniki do ogłoszenia http://www.lgd-szlakiemgranitu.pl/nabory/nabory-2018


  Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców oraz załączniki:


 • Wniosek o przyznanie pomocy.
 • „Innowacyjność projektu” – jeśli dotyczy.

 • Dokumenty związane z oceną operacji:


 • Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych w ramach Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020 obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów wraz z załącznikami:
 • Regulamin naboru.
 • Umowa udzielenia grantu.
 • Wniosek o płatność i sprawozdanie końcowe.
 • Zasady przekazania i rozliczania grantu.
 • Wzór karty oceny wstępnej.
 • Wzór karty oceny zgodności operacji grantowej z LSR.
 • Wzór karty oceny zgodności wg lokalnych kryteriów wyboru.
 • Wzór karty oceny zgodności z PROW.
 • Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020 obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów.
 • Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • Kryteria Wyboru

 • Termin realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań: 2018 r. (realizacja grantu przez grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy i nie może rozpocząć się później niż miesiąc od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu)

   

  Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8– 14 w biurze LGD mieszczącym się w Udaninie 86 B, tel. 71 733 78 88, email: poczta@lgd-szlakiemgranitu.pl

  Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Grantobiorca

  W okresie trwania naboru w godzinach pracy Biura dla potencjalnych wnioskodawców prowadzone jest bezpłatne doradztwo. Z uwagi intensywną pracę organizacji w tym okresie oraz chęć udzielenia rzetelnej i kompletnej informacji osobom zainteresowanym, niezbędnej dla prawidłowego wypełnienia wniosku, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu doradztwa.

  Godziny Otwarcia

  Biuro czynne:

  - w poniedziałki, wtorki i czwartki od godz. 7.15 do godz. 15.15, 

  - w środy od godz. 7.15  do godz. 17.15,

  - w piątki od godz. 7.15 do godz. 13.15.

  Szukaj

  Udogodnienia

  Rodo

  Kalendarz

  Styczeń 2021
  Pn Wt Śr Cz Pt So N
  28 29 30 31 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Statystyki

  6591800
  Dziś
  Wczoraj
  Ten Tydzień
  Ostatni Tydzień
  Ten Miesiąc
  Ostatni Miesiąc
  Wszystkie Dni
  1778
  12337
  25324
  6551861
  39939
  81481
  6591800

  Twoje IP: 3.221.159.255
  2021-01-17 21:07

  Gmina_Dobromierz-2x.jpgGmina_Jaworzyna_Śląska-2x.jpgGmina_Kostomłoty-2x.pngstrzegom2x.pngGmina_Świdnica-2x.jpgGmina_Udanin-2x.pngGmina_Żarów-2x.png