„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania "Szlakiem Granitu".


Stopkaoglnabor2019.PNG

Udanin, dnia 16 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2019/G

z dnia 16.04.2019 r.


Poznajemy i zachowujemy nasze dziedzictwo”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” działające na terenie gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin i Żarów ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Limit dostępnych środków: 270 000 PLN (67 500 Euro)


Termin składania wniosków:
od 30 kwietnia do 14 maja 2019 r. od 8.00 do 15.00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 14 maja 2019 r. do godziny 12.00.


Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Szlakiem Granitu” – 55-340 Udanin 86B.


Zakres tematyczny:
„Poznajemy i zachowujemy nasze dziedzictwo”


Przedsięwzięcie:
Na granitowym szlaku dziedzictwa i kultury

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
1. Wsparcie działalności lokalnych zespołów ludowych i artystycznych, w tym zakup strojów i instrumentów;
2. Wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich, w tym wyposażenie kuchni;
3. Wsparcie mieszkańców dotyczące kultywowania lokalnego dziedzictwa, obrzędów i tradycji (warsztaty, publikacje itp.);
4. Rozwój bazy kulturalnej, w tym muzeów, izb pamięci etc., w tym dotyczących historii jeździectwa na terenie LGD;
5. Wsparcie dla lokalnych inicjatyw odkrywających historię obszaru sprzed II wojny światowej, w tym wydawnictwa drukowane i wizyty studyjne;
6. Stworzenie klastra kulturalnego, wspólnej oferty ośrodków kultury dla mieszkańców obszaru, szczególnie dla młodzieży i seniorów, w tym budujących tożsamość lokalną.

Cele i wskaźniki, jakie muszą być osiągnięte w ramach realizacji grantu:

Cel ogólny 2. Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe,

Cel Szczegółowy 2.2. Prowadzenie działań zachęcających mieszkańców do poznania walorów przyrodniczych i kulturowych regionu.


Wskaźniki rezultatu:

Liczba osób biorących udział w działaniach z zakresu kultywowania lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa - 400 osób.


Wskaźniki produktu:

Liczba działań z zakresu kultywowania lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa – 10 szt.


Tryb składania wniosków:

1. Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście lub przez pełnomocnika w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera nie mogą zostać uznane za złożone bezpośrednio w biurze LGD.
2. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać na aktualnie obowiązujących formularzach: w 3 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na płycie CD (płyta opisana). Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
3. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w LGD potwierdzane będzie na kopii pierwszej strony wniosku przez pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” przyjmującego wniosek. Potwierdzenie zawierać będzie indywidualny numer wniosku nadany przez LGD, datę i godzinę złożenia wniosku oraz będzie opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą. Po dokonaniu czynności wnioskodawca otrzyma potwierdzoną kopię wniosku.
4. O terminie złożenia wniosku decydować będzie data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.
5. Kopie dokumentów należy dołączyć w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata.
6. Wnioski powinny być trwale spięte i umieszone w skoroszycie, posiadać ponumerowane załączniki, co oznacza również ponumerowane strony danego załącznika.

Informacja o wysokości kwoty grantu/intensywności pomocy (poziomie dofinansowania):

- dotacja: w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych;

- wypłata środków: zaliczka 80% po podpisaniu umowy i 20% po zrealizowaniu operacji; - wysokość pomocy: nie może być wyższa niż 27 000 zł oraz niższa niż 5 000 zł.


Uprawnieni wnioskodawcy:

1. O wsparcie może ubiegać się podmiot będący: organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS.
2. Grantobiorca nie może prowadzić działalności gospodarczej.


Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru oraz kryteria wyboru operacji:

1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność z: 

- kryteriami oceny wstępnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, 

- kryteriami oceny zgodności operacji z LSR,

- kryteriami oceny zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020, 

- lokalnymi kryteriami wyboru. 

3. Uzyskanie w ramach operacji minimalnej liczby punktów dla:

Przedsięwzięcia V. Na granitowym szlaku dziedzictwa i kultury – 9 pkt.

4. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, celów szczegółowych i przedsięwzięć  LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników. 

5. Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.

6. W przypadku uzyskania przy ocenie operacji takiej samej liczby punktów o wyborze operacji do dofinansowania i pozycji na liście rankingowej, w ramach limitu środków przyznanych LGD na realizację poszczególnych zakresów operacji, decydują zasady wskazane w Regulaminie Organizacyjnym Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”. 

Miejsce udostępnienia dokumentów - Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020(23) obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, wzór umowy o udzielenie grantu, opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” oraz na stronie internetowej: http://www.lgd-szlakiemgranitu.pl/nabory/nabor-2019


Załączniki do ogłoszenia 


Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców oraz załączniki: 

1. Wniosek o przyznanie pomocy.


Dokumenty związane z oceną operacji:
 

1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020 obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów.

2. Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.

a) Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych w ramach Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020 obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów wraz z załącznikami: 

- Regulamin naboru.

- Umowa udzielenia grantu.

- Wniosek o płatność i sprawozdanie końcowe.

- Zasady przekazania i rozliczania grantu.

- Wzór karty oceny wstępnej.

- Wzór karty oceny zgodności operacji grantowej z LSR.

- Wzór karty oceny zgodności wg lokalnych kryteriów wyboru.

- Wzór karty oceny zgodności z PROW.

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4. Kryteria wyboru.


Termin realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań:
od października 2019 r. do czerwca 2020 r. (realizacja grantu przez grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 9 miesięcy i nie może rozpocząć się później niż miesiąc od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 14 w biurze LGD mieszczącym się w Udaninie 86 B, tel. 71 733 78 88, email: biuro@lgd-szlakiemgranitu.pl

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Grantobiorca!

W okresie trwania naboru w godzinach pracy Biura dla potencjalnych wnioskodawców prowadzone jest bezpłatne doradztwo. Z uwagi intensywną pracę organizacji w tym okresie oraz chęć udzielenia rzetelnej i kompletnej informacji osobom zainteresowanym, niezbędnej dla prawidłowego wypełnienia wniosku, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu doradztwa.


Dokumenty do pobrania: 

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. LSR AKTUALIZACJA

3. Regulamin Organizacyjny Rady

4. Kryteria G_V

5. Umowa udzielenia grantu

6. Wniosek o płatność oraz sprawozdanie końcowe

7. Rozporządzenie RLKS

8. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne szczegółowe przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Deklaracja Dostępności

Godziny Otwarcia

Biuro czynne:

- w poniedziałki, wtorki i czwartki od godz. 7.15 do godz. 15.15, 

- w środy od godz. 7.15  do godz. 17.15,

- w piątki od godz. 7.15 do godz. 13.15.

Szukaj

Udogodnienia

Rodo

Statystyki

6408279
Dziś
Wczoraj
Ten Tydzień
Ostatni Tydzień
Ten Miesiąc
Ostatni Miesiąc
Wszystkie Dni
33426
0
54861
6318402
102852
68317
6408279

Twoje IP: 34.234.207.100
2020-10-25 20:18

Gmina_Dobromierz-2x.jpgGmina_Jaworzyna_Śląska-2x.jpgGmina_Kostomłoty-2x.pngstrzegom2x.pngGmina_Świdnica-2x.jpgGmina_Udanin-2x.pngGmina_Żarów-2x.png