„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania "Szlakiem Granitu".


Stopka


 Opublikowano: 09.02.2017 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" działające na terenie gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 2 223 000,00 PLN (555 750 Euro).

Zakres tematyczny naboru:  
Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości, w tym rozwój oferty turystycznej na obszarze LGD „Szlakiem Granitu” oraz Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 4, 5, 6  Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z pozn.zm.)

Termin składania wniosków
24.02.2017 r. – 16.03.2017 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, Udanin 86 B, 55-340 Udanin.


Tryb składania wniosków:
1.    Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście lub przez pełnomocnika w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera nie mogą zostać uznane za złożone bezpośrednio w biurze LGD.
2.    Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać na aktualnie obowiązujących formularzach: w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na płycie CD (płyta opisana)  wraz z załącznikami. Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
3.    Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w LGD potwierdzane będzie na kopii pierwszej strony wniosku przez pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  przyjmującego wniosek. Który zawierać będzie indywidualny numer wniosku nadany przez LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz będzie opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą. Po dokonaniu czynności wnioskodawca otrzyma potwierdzoną kopię wniosku.
4.     O terminie złożenia wniosku decydować będzie data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.
5.    Kopie dokumentów należy dołączyć w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata.
6.    Wniosek powinien być trwale spięty i posiadać ponumerowane załączniki, co oznacza również ponumerowane strony danego załącznika.

 

Formy wsparcia i limity dostępnych środków:
1.    Zachowania dziedzictwa lokalnego –  limit 138 750 Euro (555 000,00 PLN) jednostek samorządu terytorialnego (JST) – 300 tysięcy złotych dla pozostałych do 100 tysięcy złotych, intensywność pomocy: jednostki sektora finansów publicznych 63,63% kosztów kwalifikowanych, pozostali 100%, pomoc wypłacana będzie w formie refundacji. Przedsięwzięcia V "Na granitowym szlaku dziedzictwa i kultury".
2.    Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - limit dostępnych środków 417 000 Euro (1 668 000,00 PLN). Przedsięwzięcie I "„Szlakiem Granitu” – turystycznie i rekreacyjnie" 217 000,00 Euro, Przedsięwzięcia IV "Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu” " 200 000,00 Euro. Maksymalna kwota wsparcia: dla JST – 300 tysięcy złotych dla pozostałych do 100 tysięcy złotych, intensywność pomocy: jednostki sektora finansów publicznych 63,63% kosztów kwalifikowanych, pozostali 100%, pomoc wypłacana będzie w formie refundacji.

 

Uprawnieni wnioskodawcy:
- Osoby fizyczne, osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, gmina, powiat.

 

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru oraz kryteria wyboru operacji :
1.    Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu. Złożony wniosek musi być zgodny z warunkami udzielenia wsparcia określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1570 z pozn.zm.).
2.    Zgodność z zakresem tematycznym - Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości, w tym rozwój oferty turystycznej na obszarze LGD „Szlakiem Granitu” oraz Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe.
3.    Zgodność z:
•    kryteriami oceny wstępnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”,
•    kryteriami oceny zgodności operacji z LSR,
•    kryteriami oceny zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020,
•    lokalnymi kryteriami wyboru.
4.    Każda operacja musi być zgodna z:
•    co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR,
•    co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR,
•    co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.
5.    Uzyskanie w ramach operacji minimalnej liczby punktów dla:
•    Przedsięwzięcia I "„Szlakiem Granitu” – turystycznie i rekreacyjnie" – dla projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym związane z rozwojem niekomercyjnej infrastruktury - 5 pkt., dla projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem związanych z rozwojem niekomercyjnej infrastruktury – 6 pkt., dla projektów realizowanych przez podmioty z poza sektora finansów publicznych, w tym związane z rozwojem niekomercyjnej infrastruktury – 7 pkt., dla projektów realizowanych przez podmioty z poza sektora finansów publicznych, z wyłączeniem związanych z rozwojem niekomercyjnej infrastruktury – 6 pkt.
•    Przedsięwzięcia IV "Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu”" – 6 pkt.
•    Przedsięwzięcia V "Na granitowym szlaku dziedzictwa i kultury" – 5 pkt.
6.    Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, celów szczegółowych i przedsięwzięć  LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników.
7.    Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.
8.    W przypadku uzyskania przy ocenie operacji takiej samej liczby punktów o wyborze operacji do dofinansowania i pozycji na liście rankingowej, w ramach limitu środków przyznanych LGD na realizację poszczególnych zakresów operacji, decydują zasady wskazane w Regulaminie Organizacyjnym Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.

 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
1.    Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z załącznikami.

 

Miejsce udostępnienia dokumentów - Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020(23) obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, wzór umowy o udzielenie wsparcia, opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”   oraz na stronie internetowej: http://www.lgd-szlakiemgranitu.pl/nabory-wnioskow/nabor-2016.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017

 

Załączniki do ogłoszenia (Wypełnia LGD):

1. Załącznik Nr 1 do ogłoszenia

2. Karta oceny wstępnej

3. Karta oceny operacji konkursowej zgodnej z PROW 2014-2020

4. Karta oceny zgodności z LSR

5. Karta oceny operacji konkursowej wg lokalnych kryteriów wyboru

 

Załączniki do pobrania

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz

2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. - otwórz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
  • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
  • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz
  • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - otwórz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

  • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz

10) Narzędzia pomocnicze:

  • Wyliczanie momentu bazowego (.excel)

 

Załączniki dodatkowe

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020

3. Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu"

4. Procedury wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

 

UWAGA

1. Kolejność złożenia wniosków może mieć znacznie w sytuacji opisanej w § 15 pkt.5 Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” tj.: "W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście rankingowej decyduje data  i godzina złożenia wniosku".

2. Od dnia 21.02.2017r. działanie generatora wniosków zostanie zawieszone. Wnioskodawcy proszenie są o przygotowanie wniosków w ramach dostępnych, edytowanych dokumentów (excel i word).

 

 

Godziny Otwarcia

Biuro czynne:

- w poniedziałki, wtorki i czwartki od godz. 7.15 do godz. 15.15, 

- w środy od godz. 7.15  do godz. 17.15,

- w piątki od godz. 7.15 do godz. 13.15.

Szukaj

Udogodnienia

Rodo

Statystyki

7038620
Dziś
Wczoraj
Ten Tydzień
Ostatni Tydzień
Ten Miesiąc
Ostatni Miesiąc
Wszystkie Dni
13910
0
13910
7008282
46650
127126
7038620

Twoje IP: 3.80.5.103
2021-06-17 08:05

Gmina_Dobromierz-2x.jpgGmina_Jaworzyna_Śląska-2x.jpgGmina_Kostomłoty-2x.pngstrzegom2x.pngGmina_Świdnica-2x.jpgGmina_Udanin-2x.pngGmina_Żarów-2x.png