„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania "Szlakiem Granitu".


Stopka


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2019/G

z dnia 10.09.2019 r.


Poznajemy i zachowujemy nasze dziedzictwo”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” działające na terenie gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin i Żarów ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Limit dostępnych środków: 30 000 PLN (7 500 Euro)


Termin składania wniosków:
od 24 września do 10 października 2019 r. w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. od 8:00 do 14:00, w środy od godz. 8:00 do godz. 16:00, w piątki od godz. 8:00 do godz. 12:00.


Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” – 55-340 Udanin 86B.


Zakres tematyczny: „Poznajemy i zachowujemy nasze dziedzictwo”


Przedsięwzięcie V Na granitowym szlaku dziedzictwa i kultury


Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

1. Wsparcie działalności lokalnych zespołów ludowych i artystycznych, w tym zakup strojów i instrumentów;
2. Wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich, w tym wyposażenie kuchni;
3. Wsparcie mieszkańców dotyczące kultywowania lokalnego dziedzictwa, obrzędów i tradycji (warsztaty, publikacje itp.);
4. Rozwój bazy kulturalnej, w tym muzeów, izb pamięci etc., w tym dotyczących historii jeździectwa na terenie LGD;
5. Wsparcie dla lokalnych inicjatyw odkrywających historię obszaru sprzed II wojny światowej, w tym wydawnictwa drukowane i wizyty studyjne;
6. Stworzenie klastra kulturalnego, wspólnej oferty ośrodków kultury dla mieszkańców obszaru, szczególnie dla młodzieży i seniorów, w tym budujących tożsamość lokalną.


Cele i wskaźniki, jakie muszą być osiągnięte w ramach realizacji grantu:

Cel ogólny 2. Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe,

Cel Szczegółowy 2.2. Prowadzenie działań zachęcających mieszkańców do poznania walorów przyrodniczych i kulturowych regionu.


Wskaźniki rezultatu:

Liczba osób biorących udział w działaniach z zakresu kultywowania lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa -20 osób.

Wskaźniki produktu:

Liczba działań z zakresu kultywowania lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa – 1 szt.


Tryb składania wniosków:

1. Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście lub przez pełnomocnika w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera nie mogą zostać uznane za złożone bezpośrednio w biurze LGD.
2. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać na aktualnie obowiązujących formularzach: w 3 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na płycie CD (płyta opisana). Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
3. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w LGD potwierdzane będzie na kopii pierwszej strony wniosku przez pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” przyjmującego wniosek. Potwierdzenie zawierać będzie indywidualny numer wniosku nadany przez LGD, datę i godzinę złożenia wniosku oraz będzie opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą. Po dokonaniu czynności wnioskodawca otrzyma potwierdzoną kopię wniosku.
4. O terminie złożenia wniosku decydować będzie data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.
5. Kopie dokumentów należy dołączyć w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata.
6. Wnioski powinny być trwale spięte i umieszone w skoroszycie, posiadać ponumerowane załączniki, co oznacza również ponumerowane strony danego załącznika.


Informacja o wysokości kwoty grantu/intensywności pomocy (poziomie dofinansowania):

- dotacja: w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych;

- wypłata środków: zaliczka 80% po podpisaniu umowy i 20% po zrealizowaniu operacji; - wysokość pomocy: nie może być wyższa niż 30 000 zł oraz niższa niż 5 000 zł.


Uprawnieni wnioskodawcy:

1. O wsparcie może ubiegać się podmiot będący: organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS.

2. Grantobiorca nie może prowadzić działalności gospodarczej. 


Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru oraz kryteria wyboru operacji:

1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność z: 

kryteriami oceny wstępnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, 

kryteriami oceny zgodności operacji z LSR,

kryteriami oceny zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020, 

lokalnymi kryteriami wyboru. 

3. Uzyskanie w ramach operacji minimalnej liczby punktów dla:

Przedsięwzięcia V. Na granitowym szlaku dziedzictwa i kultury – 9 pkt.

4. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, celów szczegółowych i przedsięwzięć  LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników. 

5. Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.

6. W przypadku uzyskania przy ocenie operacji takiej samej liczby punktów o wyborze operacji do dofinansowania i pozycji na liście rankingowej, w ramach limitu środków przyznanych LGD na realizację poszczególnych zakresów operacji, decydują zasady wskazane w Regulaminie Organizacyjnym Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”. 


Miejsce udostępnienia dokumentów - Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020(23) obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, wzór umowy o udzielenie grantu, opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” oraz na stronie internetowej: http://www.lgd-szlakiemgranitu.pl/nabory/nabor-2019


Ogłoszenie o naborze wniosków


Załączniki do ogłoszenia

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców oraz załączniki:

1. Wniosek o przyznanie pomocy.


Dokumenty związane z oceną operacji:

1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020 obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów.

2. Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.

a) Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych w ramach Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020 obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów wraz z załącznikami: 

- Regulamin naboru.

- Umowa udzielenia grantu.

- Wniosek o płatność i sprawozdanie końcowe.

- Zasady przekazania i rozliczania grantu.

- Wzór karty oceny wstępnej.

- Wzór karty oceny zgodności operacji grantowej z LSR.

- Wzór karty oceny zgodności wg lokalnych kryteriów wyboru.

- Wzór karty oceny zgodności z PROW.

3. Kryteria wyboru.

4. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.


Termin realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań: od lutego 2020 r. do lipca 2020 r. (realizacja grantu przez grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy i nie może rozpocząć się później niż miesiąc od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura LGD mieszczącym się w Udaninie 86 B, tel. 71 733 78 88, email: promocja@lgd-szlakiemgranitu.pl


Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Grantobiorca!

W okresie trwania naboru w godzinach pracy Biura dla potencjalnych wnioskodawców prowadzone jest bezpłatne doradztwo. Z uwagi intensywną pracę organizacji w tym okresie oraz chęć udzielenia rzetelnej i kompletnej informacji osobom zainteresowanym, niezbędnej dla prawidłowego wypełnienia wniosku, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu doradztwa.


Informacja o wysokości kwoty grantu/intensywności pomocy (poziomie dofinansowania):

- dotacja: w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych;

- wypłata środków: zaliczka 80% po podpisaniu umowy i 20% po zrealizowaniu operacji; - wysokość pomocy: nie może być wyższa niż 30 000 zł oraz niższa niż 5 000 zł.


Uprawnieni wnioskodawcy:

1. O wsparcie może ubiegać się podmiot będący: organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS.

2. Grantobiorca nie może prowadzić działalności gospodarczej.


Godziny Otwarcia

Biuro czynne:

- w poniedziałki, wtorki i czwartki od godz. 7.15 do godz. 15.15, 

- w środy od godz. 7.15  do godz. 17.15,

- w piątki od godz. 7.15 do godz. 13.15.

Szukaj

Udogodnienia

Zapraszamy do grupy

znajdznasnafb

Statystyki

5889122
Dziś
Wczoraj
Ten Tydzień
Ostatni Tydzień
Ten Miesiąc
Ostatni Miesiąc
Wszystkie Dni
4172
58610
62782
5726221
346014
266129
5889122

Twoje IP: 35.175.113.29
2020-02-26 07:58

Stopka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiały opracowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,

poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.