Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu

 

Zestawienie Rzeczowo-Finansowe za Rok 2010

zestawienie rzeczowo-finansowe za rok 2010

Zestawienie Rzeczowo-Finansowe za Rok 2011

zestawienie rzeczowo-finansowe za rok 2011

 

Jednolity wzór wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Email Drukuj PDF

Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Ewidencji Działalności Gospodarczej, którą prowadzi urząd miasta lub gminy, w którym dana osoba ma miejsce zamieszkania (wspólnicy spółki cywilnej wpisani mogą więc być w różnych ewidencjach). Wniosek składany jest na specjalnym formularzu i stanowi, oprócz wniosku o wpis do ewidencji, także wniosek o nadanie numeru REGON, zgłoszenie do urzędu skarbowego oraz do ZUS lub KRUS (tzw. jedno okienko). Pamiętajmy jednak, że dodatkowej wizyty w urzędzie skarbowym wymagać będzie m. in. rejestracja do podatku VAT oraz wybór innej formy opodatkowania niż podatek wg skali podatkowej (np. podatek liniowy). Miejmy też na uwadze, że czynności te wykonać powinniśmy przed uzyskaniem pierwszych przychodów. Jedno okienko nie zwolni nas także z konieczności wizyty w ZUS, jeżeli zamierzamy zatrudniać pracowników (jako pracodawca jesteśmy zobowiązani zgłosić pracowników do ubezpieczenia społecznego).

 

Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą skorzystać osoby, które:

  • w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
  • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Składki na ubezpieczenia od tak ustalonej podstawy wymiaru mogą opłacać jedynie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w tym wspólnicy spółki cywilnej.

Wniosek o wpis do ewidencji złożyć możemy w urzędzie gminy, jak też wysłać pocztą (niezbyt praktyczne ze względu na konieczność wizyty u notariusza celem poświadczenia podpisu) oraz poprzez stronę internetową urzędu gminy (wówczas jeżeli nie dysponujemy podpisem elektronicznym, pracownik urzędu zaprosi nas w terminie 3 dni do urzędu w celu podpisania wniosku oraz odbioru zaświadczenia o wpisie). Po dokonaniu wpisu organ prowadzący ewidencję prześle wniosek do urzędu statystycznego, ZUS i urzędu skarbowego, gdzie dopełnione zostaną pozostałe formalności związane z podejmowaniem działalności.

W przypadku wyboru działalności w formie spółki osobowej albo kapitałowej rejestracji dokonujemy w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki. Wymagane formularze dostępne są w sądach.

Uzyskanie wpisu w ewidencji albo KRS nie zawsze jest jednak wystarczające, byśmy mogli podjąć działalność gospodarczą. Po pierwsze, wiele rodzajów działalności wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych (jako przedsiębiorcy jesteśmy zobowiązani zapewnić posiadanie tych kwalifikacji). Najczęściej nie musimy posiadać tych kwalifikacji sami, a wystarczy, gdy zatrudnimy osoby z niezbędnymi kwalifikacjami do wykonywania określonych czynności. Wyjątkiem są pewne tylko zawody (zwłaszcza medyczne i prawnicze), w których wymaga się, by kwalifikacje zawodowe posiadał sam przedsiębiorca – jeżeli zatem sami ich nie posiadamy, to nie wystarczy, że zatrudnimy odpowiednią osobę.

Drugą grupę barier prawnych, jakie niejednokrotnie musimy pokonać dla legalizacji naszej działalności jest tzw. reglamentacja działalności gospodarczej, tj. obowiązek uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu w rejestrze działalności regulowanej. Obowiązki te dotyczą ponad 80 różnych rodzajów działalności gospodarczej. Reglamentacja oznacza, że nie możemy podjąć działalności, jeżeli nie spełnimy przewidzianych prawem szczególnych jej warunków. W przypadku koncesji i zezwoleń musimy nadto wystąpić do właściwego organu z wnioskiem o ich udzielenie. W przypadku działalności regulowanej wystarczy złożenie oświadczenia (prawdziwego!) o spełnianiu tych warunków. Dopiero po uzyskaniu koncesji, zezwolenia albo zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, możemy rozpocząć działalność. Wyjątkiem jest tu działalność regulowana, którą możemy także podjąć po upływie 14 dni od złożenia wspomnianego oświadczenia, jeżeli organ prowadzący rejestr nic w tym czasie w naszej sprawie nie zrobił. Wystarczy wówczas na piśmie powiadomić ten organ, że rozpoczynamy działalność.

Zakładając działalność gospodarczą należy określić czym będzie się zajmować nasza firma. W tym celu należy wybrać odpowiednie kody z Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007.

Opis procedury rejestracji

Opis procedury zawieszenia

Opis procedury wznowienia

Opis procedury zmiany

Opis procedury wyrejestrowania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Jak założyć działalność gospodarczą - szkolenia e-learningowe PARP

Jak zawiesić działalność gospodarczą - podstawowe informacje

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 50, poz. 399)

Pobierz formularz papierowy do wypełnienia i złożenia w gminie
 (pobierz plik .pdf EDG-1)         (pobierz plik .pdf EDG-MW,RB,RD)

Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1
 (pobierz plik .pdf)

Ważne! Schemat elektronicznego wzoru wniosku jest opublikowany w Centralnym Repozytorium Wzorów CRD na platformie ePUAP (www.crd.gov.pl).

Wyjaśnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie "jednego okienka":
 Rozmowa z Piotrem Starzykiem, wiceprezesem ZUS
 Komunikat ZUS

Wyjaśnienia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie "jednego okienka":
 
Komunikat KRUS

Wyjaśnienia Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie "jednego okienka":
 Komunikat GUS

Ważne! Poradnik oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania nie mają charakteru wiążącego i zawierają interpretację przepisów opracowaną w Ministerstwie Gospodarki.

"Jedno okienko" Poradnik dla gmin
 (pobierz plik .pdf)

Ważna informacja dla gmin – wniosek elektroniczny
Na Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępne jest darmowe narzędzie umożliwiające publikację formularzy dla wszystkich zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego, dzięki czemu urzędy miast i gmin mają możliwość udostępnienia składania wniosków przedsiębiorcom w postaci elektronicznej. Szczegóły dostępne są na portalu ePUAP [Strona główna/ePUAP dla administracji/Zainstaluj usługę/Ministerstwo Gospodarki]  na stronie ePUAP.

Pojedynczy Punkt Kontaktowy


 

Maretiał pobrany ze strony internetowej MINISTERSTWA GOSPODARKI

...

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie LGD "Szlakiem Granitu"

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi