„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania "Szlakiem Granitu".


Stopka


W dniu 23 lipca 2007 roku Wójt Gminy Udanin Pani Teresa Olkiewicz wystąpiła z listem do Burmistrza Strzegomia Pana Lecha Markiewicza, Wójta Gminy Kostomłoty Pana Wacława Jaskuły, Wójta Gminy Dobromierz Pana Czesława Drąga oraz Pana Piotra Łabędzkiego Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Udanin z propozycją powołania Lokalnej Grypy Działania na obszarze gmin: Dobromierz, Kostomłoty, Strzegom i Udanin, która poprzez zaangażowanie potencjału społecznego wspólnie opracuje i wdroży strategię innowacyjnego działania związanego z rozwojem gmin poprzez wpisanie się w projekt LEADER, realizowany w latach 2007 – 2013. Pani Wójt przypomniała, iż w tym celu należy wykorzystać doświadczenia wynikające ze wspólnie prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych realizowanej od 2004 roku w postaci porozumienia międzygminnego. Porozumienia, którego celem jest współdziałanie w zakresie zagospodarowania wysegregowanych odpadów komunalnych.

W dniu 7 maja 2008r. mieszkańcy powiatu świdnickiego (gminy: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Świdnica, Żarów) oraz powiatu średzkiego (gminy: Kostomłoty, Udanin), będący przedstawicielami sektorów: publicznego, społecznego oraz ekonomicznego powołali do życia Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.

  

     Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób prawnych i fizycznych działających w celach nie zarobkowych, zgodnie z zasadą pro publico bono, wspierających rozwój lokalnych społeczności oraz aktywizujących ludność wszystkich gmin wchodzących w skład stowarzyszenia. Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest rozwój obszarów poprzez wspieranie działań na rzecz realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w tym zastosowanie nowych technologii oraz ochrony, promocji i właściwego wykorzystania środowiska naturalnego, krajobrazu oraz zasobów historyczno-kulturowych dla potrzeb zrównoważonego rozwoju. W dniu 27 sierpnia 2008r. Stowarzyszenie uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000312557.

  

Co to jest Leader?

Leader to europejski program wspierający społeczności, które stawiają na współpracę partnerską. Inicjatywa LEADER realizowana jest w Unii Europejskiej od 1991r. stanowi nowe podejście do rozwiązywania problemów wsi. Warunkiem niezbędnym do pełnego
i skutecznego realizowania polityki wobec obszarów wiejskich jest zaangażowanie społeczności wiejskich w proces podejmowania decyzji na poziomie lokalnym.

W krajach Unii Europejskiej powstało ponad 1000 Lokalnych Grup Działania (LGD) funkcjonujących na poziomie lokalnym. W Polsce działa około 200 grup. Przez swoje działania i inicjatywy dają pole do aktywności mieszkańcom wsi, wykorzystując w sposób innowacyjny lokalne zasoby przyrodniczo- kulturowe, przyczyniając się do tworzenia miejsc pracy i promocji obszarów wiejskich.

LEADER kładzie silny nacisk na partnerstwo pomiędzy trzema sektorami: publicznym, społecznym i ekonomicznym oraz na tworzenie pomiędzy nimi sieci powiązań celem wymiany doświadczeń,  wzajemnej współpracy i realizacji wspólnych projektów. W latach 2009- 2015 Leader będzie realizowany w Polsce w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działania Osi  4.

 

Warunki udziału w działaniach  Leader

Leader skierowany jest do obszarów wiejskich spójnych terytorialnie zamieszkałych przez 10-150 tyś mieszkańców. W Programie Leader mogą ubiegać się o dofinansowanie:                                                          

 • nowoutworzone Lokalne Grupy Działania, które powinny przybrać formę stowarzyszenia  zgodnie z artykułem 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz,
 • dotychczasowe Lokalne Grupy Działania, które zakwalifikowały się do inicjatyw    Leader II lub Leader + nie zmieniając swojej formy prawnej.                                                                

Lokalna Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym składającym się
z przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. LGD powinna opracować program wspólnych działań w formie dokumentu – Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), która powinna opisywać takie obszary tematyczne jak: poprawa jakości życia na wsi, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, aktywizowanie mieszkańców i budowanie kapitału społecznego, wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych w rozwoju lokalnym. Wdrożeniu LSR będą służyły środki Unii Europejskiej kierowane w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz aktywność mieszkańców i partnerów zaangażowanych w LGD.

 

Od 2009 r. mieszkańcy zamieszkali na obszarze LGD będą mogli ubiegać się o pomoc finansową w zakresie następujących działań (dalej zwanych operacjami):

 • różnicowanie kierunku działalności nierolniczej,
 • odnowa i rozwój wsi,
 • tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
 • małe projekty.

 

 

 

 

 

Zakres operacji Działań Leader

 

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U z 2007 r. Nr 200, poz.144), rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U z 2008 r. Nr 85, poz. 519).

 

 •  Beneficjenci:

O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika,

 • który:

a)       jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,  jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,  ma miejsce zamieszkania
w miejscowości należącej do LGD,

b)       nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.) oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych,

c)       nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej
w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanego dalej "Programem",

d)       jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

e)       nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej,

 • jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych.

 •  Zakres pomocy: pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności
  w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej lub detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją
  i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych (pełen wykaz znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia „Wykaz działalności nierolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc”).
 •  Wysokość pomocy:
  • Pomoc ma formę zwrotu max. 50% kosztów kwalifikowanych operacji,
  • Maksymalna wysokość udzielonej pomocy jednemu beneficjentowi
   w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji programu, (2009- 2015) nie może przekroczyć 100 000 zł.
  • Płatności – refundacja poniesionych kosztów etapowo lub za cały projekt.

 

 • Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ((Dz. U. z 2008 r. Nr 139 poz. 883).

 

 •  Beneficjenci:

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna:

1)        która:

a)       podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca,

b)        jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;  jest pełnoletnia
i nie ukończyła 60. roku życia;  nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie,

c)        nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1698/2005", oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych, których regulacje dotyczą realizacji operacji,

d)       w przypadku podmiotów innych niż podmioty podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy LGD,

e)        w przypadku podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich, to jest
w miejscowości należącej do LGD,

2)        której, w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, nie przyznano pomocy w ramach działania "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie" objętego Programem Operacyjnym "Kapitał Ludzki, 2007-2013".

 

 

 • Zakres pomocy: usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usługi dla ludności; sprzedaży hurtowej lub detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne; usługi turystyczne oraz związanych ze sportem, rekreacją
  i wypoczynkiem; usługi transportowe; usługi komunalne; przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowanie lub przechowywania towarów; wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych (pełen zakres znajduje się w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia „Wykaz działalności gospodarczych, w których może być przyznana pomoc”).
 • Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:
  • 100 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy,
  • 200 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie od 3 do 4 miejsc pracy,
  • 300 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy
  • Pomoc ma formę zwrotu max. 50% kosztów kwalifikowanych operacji,
  • Płatność- refundacja poniesionych kosztów etapowo za cały projekt.

 

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji programu (w latach 2009- 2015), nie może przekroczyć 300 000 zł. W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji programu, wynosi 100 000 zł.

 

 • Odnowa i rozwój wsi

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38 poz. 220), rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 156 poz. 974).

 

 • Zakres pomocy: 

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie: 

 • remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytkowych;
 • remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji, sztuki lub kultury; kształtowania przestrzeni publicznej;
 • budowy lub remontu, przebudowy publicznej infrastruktury związanej rozwojem funkcji turystycznych, sportowych i społeczno-kulturalnych;
 • zakupu obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie oraz ich adaptację na cele publiczne;
 • odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historii, obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci.
 • Ogólne zasady finansowania:
  • refundacji podlegają koszty kwalifikowane poniesione przez beneficjenta,
   w wysokości nieprzekraczającej 75% tych kosztów, z tym że dla jednej miejscowości – nie więcej niż 500 000 zł w okresie realizacji programu,
  • wysokość pomocy nie może być wyższa niż 500 000 zł, także w przypadku operacji realizowanej w więcej niż jednej miejscowości, z tym że kwotę tę dzieli się proporcjonalnie do kosztów realizacji w każdej z tych miejscowości,
  • wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być niższa niż 25 000 zł, według kalkulacji kosztów określonych we wniosku o przyznanie pomocy.

 

 • Beneficjent:
  • gmina,
   • instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego,
   • kościół lub związek wyznaniowy,
   • organizacja pozarządowa pożytku publicznego.

 

 • Małe projekty      

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868).                                                                                      

 •  Beneficjentami „małych projektów” mogą być:
 • osoby fizyczne: pełnoletnie, zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze LGD
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, utworzona na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacja albo stowarzyszenie z siedzibą na obszarze LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne o charakterze kościelnym lub związków wyznaniowych.
 •  Zakres pomocy:
 • podnoszenie świadomości mieszkańców wsi, w tym poprzezorganizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnymi warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR,
 • podniesienia jakości życia ludności na obszarze działania LGD, w tym poprzez:
 • udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu,
 • organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD,

 

 • rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez:
 • promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej
  z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego,
 • kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
 • kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła,
 • kultywowanie języka regionalnego i gwary,

 

 • rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym poprzez:
 • utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju,
 • budowę/odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych
  i biwakowych, tras narciarstwa biegowego, zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych,
 • zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody w tym obszarów Natura 2000,
 • zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym poprzez:
  • odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
  • odnawianie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
  • remont lub wyposażenie muzeów,
  • remont lub wyposażenie świetlic wiejskich,
 • inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach lub produktach rolnych i leśnych, oraz tradycyjnych sektorach gospodarki,
 • wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturowej lub gastronomicznej

 

 • Wysokość pomocy: na operacje z zakresu „małych projektów” wynosić będzie maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej jednak niż 25 tys. zł; przy czym całkowity koszt operacji nie może być niższy niż 4,5 tys. zł oraz wyższy, niż 100 tys. zł w okresie realizacji programu (2009-2015)

 

Zasady składania wniosków do LGD

 

Wnioski powinny być zgodne z Lokalna Strategią Rozwoju. Termin naboru będzie ogłaszała Lokalna Grupa Działania. Wnioski do finansowania będzie wybierała Rada LGD.

Leader będzie także finansować funkcjonowanie LGD:

 • Nabywanie umiejętności i aktywizacja

Pomoc przyznawana dla LGD w ramach działania może w szczególności dotyczyć:

 • badań nad obszarem objętym LSR,
 •  informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR,
 • szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR,
 • wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD,
 • szkolenia lokalnych liderów,
 • animowania społeczności lokalnych,
 • kosztów bieżących LGD,
 • Wdrożenie projektów współpracy
 • Wspólne przedsięwzięcia realizowane przez LGD.

Godziny Otwarcia

Biuro czynne:

- w poniedziałki, wtorki i czwartki od godz. 7.15 do godz. 15.15, 

- w środy od godz. 7.15  do godz. 17.15,

- w piątki od godz. 7.15 do godz. 13.15.

Szukaj

Udogodnienia

Rodo

Kalendarz

Styczeń 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statystyki

6610649
Dziś
Wczoraj
Ten Tydzień
Ostatni Tydzień
Ten Miesiąc
Ostatni Miesiąc
Wszystkie Dni
5767
0
5767
6590022
58788
81481
6610649

Twoje IP: 3.237.205.144
2021-01-27 09:46

Gmina_Dobromierz-2x.jpgGmina_Jaworzyna_Śląska-2x.jpgGmina_Kostomłoty-2x.pngstrzegom2x.pngGmina_Świdnica-2x.jpgGmina_Udanin-2x.pngGmina_Żarów-2x.png