„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania "Szlakiem Granitu".


Stopka


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 19/2020


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" działające na terenie gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 384 516,00 PLN (96 129,00 Euro).


Zakres tematyczny naboru:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z późn. zm.)

 

Przedsięwzięcie IV Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu”


Termin składania wniosków

Od 5 listopada 2020 roku do 20 listopada 2020 roku w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. od 8:00 do 14:00, w środy od godz. 8:00 do godz. 16:00, w piątki od godz. 8:00 do godz. 12:00.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, Udanin 86 B, 55-340 Udanin.


Uprawnieni wnioskodawcy:

- O wsparcie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, mające siedzibę na obszarze LSR dla Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Granitu” oraz samorządowe jednostki budżetowe spełniające wymagania, o których mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z dnia 2015 r. poz. 1570; z późn. zm.)

Jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki budżetowe


Forma wsparcia – refundacja

Maksymalny wkład EFRROW – 51 622,00 zł dla jednostek samorządu terytorialnego

Minimalna całkowita wartość operacji – 50 000,00 zł

Intensywność pomocy nie wyższa niż 63,63%


-
O wsparcie mogą ubiegać się
organizacje pozarządowe zarejestrowane w KRS,
mające siedzibę na obszarze LSR dla Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Granitu”, spełniające wymagania, o których mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z dnia 2015 r. poz. 1570; z późn. zm.)


Organizacje pozarządowe zarejestrowane w KRS

Forma wsparcia – refundacja

Maksymalna kwota wsparcia – 60 000,00 dla organizacji pozarządowych zarejestrowanych w KRS

Minimalna całkowita wartość operacji – 50 000,00 zł

Intensywność pomocy: do 100%

 

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru oraz kryteria wyboru operacji:


Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu. Złożony wniosek musi być zgodny z warunkami udzielenia wsparcia określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1570 z późn. zm.). Zgodność z:

kryteriami oceny wstępnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, kryteriami oceny zgodności operacji z LSR, kryteriami oceny zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020, lokalnymi kryteriami wyboru.

Każda operacja musi być zgodna z: co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR, co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR, co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.

Uzyskanie w ramach operacji minimalnej liczby punktów dla:
Przedsięwzięcia IV Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu” – 6

Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, celów szczegółowych i przedsięwzięć LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników.
Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.
W przypadku uzyskania przy ocenie operacji takiej samej liczby punktów o wyborze operacji do dofinansowania i pozycji na liście rankingowej, w ramach limitu środków przyznanych LGD na realizację poszczególnych zakresów operacji, decydują zasady wskazane w Regulaminie Organizacyjnym Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.

Tryb składania wniosków:


Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście lub przez pełnomocnika w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera nie mogą zostać uznane za złożone bezpośrednio w biurze LGD.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać na aktualnie obowiązujących formularzach: w 3 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na płycie CD (płyta opisana). Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w LGD potwierdzane będzie na kopii pierwszej strony wniosku przez pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” przyjmującego wniosek. Potwierdzenia zawierać będzie indywidualny numer wniosku nadany przez LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz będzie opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą. Po dokonaniu czynności wnioskodawca otrzyma potwierdzoną kopię wniosku.
Kopie dokumentów należy dołączyć w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata. Wniosek powinien być trwale spięty (np. skoroszyt lub segregator nie wkładamy dokumentów do „koszulek foliowych” oraz nie bindujemy).


Miejsce udostępnienia dokumentów -
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020 obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, wzór umowy o udzielenie wsparcia, opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, na stronie internetowej: http://www.lgd-szlakiemgranitu.pl/ oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa– www.arimr.gov.pl

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Formularze dokumentów do pobrania na www.arimr.gov.pl


I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne)


1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) - otwórz
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) - otwórz
Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) - otwórz
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.xlsx) - otwórz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf) - otwórz

2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)


Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) - otwórz
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.pdf) - otwórz
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) - otwórz
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (*.pdf) - otwórz
Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (*.pdf) - otwórz
Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy.


3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy


Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (*.pdf) - otwórz
Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (*.pdf) - otwórz
Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf) - otwórz


4) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)


Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) - otwórz
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)


Wniosek o płatność (*.pdf) - otwórz
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) - otwórz
Wniosek o płatność (*.xlsx) - otwórz
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.xlsx) - otwórz
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) - otwórz
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) - otwórz
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu (*.pdf) - otwórz

II. Załączniki obowiązkowe dodatkowe


Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Oświadczenie o udzielaniu informacji na potrzeby statystyczne, ewaluacji i monitoringu LSR

 

III. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

 

IV. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020 obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów.

 

V. Lokalne kryteria wyboru.


VI. Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” wraz z procedurą wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020 obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów, wraz z załącznikami:


karta oceny wstępnej - załącznik nr 1 do procedur wyboru operacji konkursowych przez LGD, karta oceny zgodności operacji konkursowej z LSR - załącznik nr 2 do procedur wyboru operacji konkursowych przez LGD, karta oceny operacji konkursowej wg lokalnych kryteriów wyboru - załącznik nr 3 do procedur wyboru operacji konkursowych przez LGD, karta oceny operacji konkursowej zgodnej z PROW na lata 2014-2020 - załącznik nr 4 do procedur wyboru operacji konkursowych przez LGD.

Godziny Otwarcia

Biuro czynne:

- w poniedziałki, wtorki i czwartki od godz. 7.15 do godz. 15.15, 

- w środy od godz. 7.15  do godz. 17.15,

- w piątki od godz. 7.15 do godz. 13.15.

Szukaj

Udogodnienia

Rodo

Kalendarz

Grudzień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Statystyki

6477836
Dziś
Wczoraj
Ten Tydzień
Ostatni Tydzień
Ten Miesiąc
Ostatni Miesiąc
Wszystkie Dni
7456
0
20468
6437110
7456
62408
6477836

Twoje IP: 100.24.113.182
2020-12-02 07:00

Gmina_Dobromierz-2x.jpgGmina_Jaworzyna_Śląska-2x.jpgGmina_Kostomłoty-2x.pngstrzegom2x.pngGmina_Świdnica-2x.jpgGmina_Udanin-2x.pngGmina_Żarów-2x.png